AML dokumentu sagatavošana – kur meklēt informāciju padziļinātajai klientu izpētei?

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (NILLTFN likums) 22.panta 1.daļā ir noteikts, ka klienta padziļināta izpēte ir uz risku novērtējumu balstītas darbības, kas tiek veiktas papildus klienta izpētei, tai skaitā lai:

1) papildus pārliecinātos, ka persona, kas saskaņā noskaidrota kā patiesais labuma guvējs, ir klienta patiesais labuma guvējs;

2) nodrošinātu klienta veikto darījumu pastiprinātu uzraudzību.

Savukārt NILLTFN likuma 22.panta 2.daļā ir noteikts, ka klienta padziļinātu izpēti veic, uzsākot un uzturot darījuma attiecības vai veicot gadījuma rakstura darījumu ar klientu šādos gadījumos:

1) ja klients nav personīgi piedalījies identifikācijas procedūrā klātienē;

2) klients ir politiski nozīmīga persona, politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītu persona;

3) klienta patiesais labuma guvējs ir politiski nozīmīga persona, politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona;

4) citos gadījumos, ja pastāv paaugstināts noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas vai terorisma finansēšanas risks.

NILLTFN likums neparedz detalizētāku skaidrojumu par klienta padziļinātās izpētes veikšanas kārtību, līdz ar ko arī katram likuma subjektam šī kārtība ir jānosaka pašam.

Klienta padziļinātās izpētes veikšana

Lai veiktu klienta padziļināto izpēti, ir svarīgi saprast kādu informāciju par klientu ir nepieciešams noskaidrot padziļinātās izpētes laikā.

Vispirms jau klienta risku izvērtējums var norādīt uz apstākļiem, kuri var liecināt par nepieciešamību pārbaudīt kādu noteiktu informāciju. Tā, piemēram, ja klients apliecina savu saistību ar politisku nozīmīgu personu, tad šāda informācija tiek pārbaudīta. Ja klienta risku vērtējums liecina, ka klients ir saistīts ar tādām valstīm, kurās var viegli slēpt patiesā labuma guvēju, tad šāda informācija tiek pārbaudīta. Ja klients ir saistīts ar valstīm, kurās ir paaugstināts terorisma draudu līmenis, tad tiek pārbaudīts vai klients vai ar to saistītās personas nav teroristu sarakstos. Tāpat arī tiek pārbaudīts vai pret klientu nav noteiktas starptautiskās sankcijas utt.

Klienta padziļinātās izpētes veikšana tiek sākta ar klienta paša iesniegto dokumentu pārbaudi – vai tie nesatur acīmredzamas viltojuma pazīmes (dzēsumi un aizkrāsojumi, dokumentiem vienādi numuri utt.), vai tie ir izdoti ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību un vai tie satur visu nepieciešamo informāciju par klientu. Ja informācijas trūkst, tad atbildīgā persona lūdz klientam nodrošināt papildus dokumentus un skaidrojumus, kā arī sāk klienta sniegtās informācijas pārbaudi.

Pārbaude parasti tiek sākta pārliecinoties par klienta sniegtās informācijas patiesuma pārbaudi dažādās publiski lietojamās datu bāzēs, kuras uztur valsts iestādes. Tā, piemēram, klienta patiesā labuma guvējus vispirms ir nepieciešams pārbaudīt tieši attiecīgās valsts uzturētajos reģistros. Latvijas gadījumā ir iespējams izmantot Lursoft, Firmas.lv vai Crediweb portālu pakalpojumus. Savukārt informāciju par valsts amatpersonām ir iespējams pārbaudīt VID Publiskojamo datu bāzes pakalpojumā „Valsts amatpersonu deklarācijas”.

Bieži vien klienta sniegtā informācija var nesakrist ar publiski pieejamo informāciju vai arī informācijas pārbaude valsts datu bāzēs var nebūt iespējama. Digitālo pakalpojumu lietošanas un informācijas atklātības ziņā Latvija ir ierindojama starp pasaules vadošajām valstīm, bet ne reti internetā var nebūt pieejama valsts iestāžu nodrošināta informācija par komersanta patiesā labuma guvējiem vai to saistību ar politiski nozīmīgām personām. Šādos gadījumos, ja informācija nav iegūstama no valsts iestādēm, ir pielietojami citi risinājumi.

Klienta padziļinātās izpētes veikšana ir komersanta atbildīgās personas uzdevums, kura laikā bieži vien ir jāmeklē nestandarta risinājumi dažādu apstākļu pārbaudei. Tā, piemēram, par kādas personas saistību ar politiski nozīmīgām personām informāciju var meklēt ierakstot šīs personas vārdu interneta meklētājservisos un pēc tam pārbaudot iegūto rezultātu saturu. Ne reti šādu meklējumu rezultātos būs iespējams atrast informāciju no dažāda veida masu informācijas līdzekļiem, tostarp dzeltenās preses, kuri vēstīs par, piemēram, attiecīgās personas biznesa saitēm ar kādu politiķi vai šīs personas kopdzīvi ar kāda politiķa tuvu radinieku.

Tāpat arī iegūtā informācija var liecināt par klienta ciešu saikni ar kādu valsti, kurā ir nestabila politiskā situācija, augsts korupcijas līmenis, ir noteiktas starptautiskās sankcijas vai pastāv citi apstākļi, kuri liktu pievērst īpašu rūpību klienta darījumu kontrolei. Tāpat arī iegūtā informācija var liecināt par klienta iesaistīšanos tādās biznesa aktivitātēs, kuras ir saistītas ar paaugstinātu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas vai terorisma finansēšanas risku.

Informācijas apkopošana

Atbildīgā persona dokumentē iegūto informāciju, tajā skaitā veicot ekrānšāviņus aplūkotajās tīmekļa vietnēs un pierakstot iegūto informāciju klienta padziļinātās izpētes veidlapā. NILLTFN likums neparedz kādu konkrētu rīcību konstatējot vienu vai otru apstākli par klientu. Tajā pat laikā, ja, piemēram, persona ir slēpusi savu saikni ar politiski nozīmīgām personām, tad ir pamatoti jāapsver kāpēc tas varētu būt noticis un vai vispār ir vērts iesaistīties darījuma attiecībās ar šādu klientu.

Ir svarīgi uzsvērt, ka padziļinātās izpētes laikā par klientu nav nepieciešams iegūt pilnīgi visu pieejamo informāciju, kādu vien ir iespējams atrast un apkopot ar šīs personas vārdu vai nosaukumu. Atbildīgajai personai ir jāvērtē vai atrastā un apkopotā informācija dod kādus norādījumus par klienta darījumu partneriem, par klienta veikto darījumu būtību un vai šī informācija apstiprina vai apgāž kādu no risku vērtējumā konstatētajiem riskus paaugstinošajiem apstākļiem. Tāpat arī padziļinātās izpētes laikā nav nepieciešams iegūt apkopot tādu informāciju, kāda saprātīgiem līdzekļiem nevar tikt pārbaudīta. Proti, ir jāatceras, ka komersants nav izmeklēšanas iestāde un ja kādu no riska faktoriem nav iespējams pārbaudīt ar vispārpieejamām metodēm, tad atbildīgā persona izvērtē vai šis nepārbaudītai apstāklis var atstāt kādu ietekmi uz sadarbību ar klientu.

Padziļinātās izpētes rezultāti

Attiecīgi arī balstoties no šīs padziļinātās izpētes rezultātiem atbildīgā persona pieņem lēmumu par turpmāko rīcību ar klientu, kas var būt saistīta ar šāda veida ierobežojumiem (saraksts nav izsmeļošs un ir tikai kā piemērs):

1)      darījumu izpildes ierobežojumi ar klientu līdz nepieciešamās informācijas vai dokumentu saņemšanai (tajā skaitā limiti darījumiem ar klientu);

2)      darījumu izpilde ar klientu tikai ar augstākā līmeņa amatpersonas piekrišanu;

3)      klienta darījumiem piemēro pastiprinātu uzraudzību;

4)      klienta darījumu nepārtraukta uzraudzība;

5)      nepieciešams izbeigt darījuma attiecības ar klientu vai nav pieļaujams uzsākt darījuma attiecības vai veikt gadījuma rakstura darījumu.

Kā jau iepriekš minēts, katram komersantam klientu padziļinātā izpēte ir jāveic balstoties uz attiecīgajam klientam konstatētajiem riskiem un attiecīgās nozares specifiku. Tamdēļ arī katram pakalpojuma sniedzējam ir lietderīgi apkopot tīmekļa vietnes, kurās varētu pārliecināties par klientu izpētei nepieciešamo informāciju.

Piemērs ar tīmekļa vietnēm, kurās meklēt informāciju klientu padziļinātajai izpētei

VID Publiskojamo datu bāze ar informāciju par Latvijas Republikas rezidentiem. Pieejams: www6.vid.gov.lv

VID Publiskojamo datu bāzes pakalpojums „Valsts amatpersonu deklarācijas” Politiski nozīmīgu personu un to ģimenes locekļu pārbaudei. Pieejams: www6.vid.gov.lv

Firmas.lv pakalpojumi komersantu un to PLG datu pārbaudei. Pieejams: www.firmas.lv

Lursoft pakalpojumi komersantu un to PLG datu pārbaudei. Pieejams: www.lursoft.lv

Crediweb pakalpojumi komersantu un to PLG datu pārbaudei. Pieejams: www.crediweb.lv

Eiropas biznesa reģistrs citu Eiropas valstu komersantu un to PLG datu pārbaudei. Pieejams: www.ebr.lv

Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu klienta identifikācijas dokumentu apstiprināšanas pārbaudi. Pieejams: www.mfa.gov.lv

Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas informācija par stratēģiskas nozīmes precēm – militārām un divējāda lietojuma priekšmetiem. Pieejams: www.mfa.gov.lv

Eiropas Savienības augsta riska trešo valstu saraksts pēc Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2016/1675 un tās papildinājumiem vai grozījumiem. Pieejams: finance.belgium.be

Eiropas Savienības nesadarbojošos valstu saraksts nodokļu jomā (nodokļu paradīzes). Pieejams: ec.europa.eu

FATF augsta riska vai ar FATF nesadarbojošos valstu saraksts. Pieejams: www.fatf-gafi.org

Tranparency International informācija par korupcijas riskiem valstīs. Pieejams: www.transparency.org

Bāzeles pārvaldības institūta starptautiskais NILL un TF indekss (Basel AML Index). Pieejams: index.baselgovernance.org

Interaktīvās kartes ar FATF augsta riska valstīm, OECD nodokļu caurspīdīguma indeksiem, Bāzeles pārvaldības institūta NILL un TF indeksiem, globālo miera indeksu, globālo terorisma indeksu, nodokļu caurspīdīguma indeksu. Pieejams: aml-cft.net

Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas informācija par Eiropas Savienības piemēroto sankciju sarakstiem. Pieejams: www.mfa.gov.lv

ANO Drošības padomes piemēroto sankciju saraksts. Pieejams: scsanctions.un.org

ANO Drošības padomes piemēroto sankciju datu bāze. Pieejams: scsanctions.un.org

Eiropas Savienības sankciju karte. Pieejams: www.sanctionsmap.eu

Eiropas Savienības Diplomātiskā dienesta datu bāze ar sankciju sarakstiem (nepieciešama reģistrācija datu bāzes lietošanai). Pieejams:webgate.ec.europa.eu

Amerikas Savienoto valstu Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (Office of Foreign Assets – OFAC) piemēroto sankciju saraksts. Pieejams: www.treasury.gov 

Amerikas Savienoto valstu Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (Office of Foreign Assets – OFAC) piemēroto sankciju saraksts pēc valstīm un sankciju programmas. Pieejams: www.treasury.gov

Kontroles dienesta apvienotais ANO, ES, Latvijas nacionālo un ASV sankciju saraksts. Pieejams: sankcijas.kd.gov.lv

Lielbritānijas apvienotais sankciju saraksts. Pieejams: www.gov.uk

Nīderlandes apvienotais sankciju saraksts. Pieejams: www.bscn.nl

Apvienotais sankciju saraksts no NameScan (pakalpojumu var lietot bez maksas, gan arī var reģistrēties un abonēt papildus pakalpojumus). Pieejams: namescan.io

 

Doku.lv AML eksperti piedāvā sagatavot NILLTFN likuma un Sankciju likuma un prasību izpildei nepieciešamos iekšējās kontroles sistēmas dokumentus, lai pēc iespējas mazāk ietekmētu uzņēmuma ikdienas darbu un izvairītos no likumu pārkāpšanas riska.

 

—————————————————————————————
Šajā rakstā minētais ir tikai un vienīgi raksta autoru personīgais viedoklis un lasītājam ir pienākums personīgi pieņemt lēmumus par savu rīcību. Šis raksts nepauž oficiālu viedokli vai rekomendācijas, jo katra situācija var atšķirties no rakstā minētajiem apstākļiem.