Vai AML prasības attiecas uz Jums?

Kredītiestādes un finanšu pakalpojumu sniedzēji

 • kredītiestādes
 • apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēji
 • ieguldījumu pārvaldes sabiedrības un brokeri
 • ārvalstu valūtas tirgotāji
 • maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes
 • patērētāju kreditētāji un līzinga sniedzēji
 • citi finanšu pakalpojumu sniedzēji
Grāmatvedības, revīzijas un juridisko pakalpojumu sniedzēji

 • ārpakalpojuma grāmatveži
 • nodokļu konsultanti
 • zvērināti revidenti un to komercsabiedrības
 • zvērināti notāri
 • zvērināti advokāti
 • ārpakalpojuma juridisko pakalpojumu sniedzēji
 • juridisko personu dibināšanas organizatori
 • maksātnespējas procesa administratori
Nekustamo īpašumu aģenti un starpnieki

 • aģenti darījumos ar nekustamo īpašumu
 • starpnieki darījumos ar nekustamo īpašumu
 • nekustamo īpašumu darījumu konsultanti
 • juridisko adrešu nomas pakalpojumu sniedzēji
 • nekustamo īpašumu nomas aģenti
Preču pārdevēji un citu pakalpojumu sniedzēji

 • virtuālās valūtas pakalpojumu sniedzēji
 • inkasācijas pakalpojumu sniedzēji
 • parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzēji
 • transportlīdzekļu tirgotāji
 • kultūras pieminekļu tirgotāji
 • dārgmetālu un dārgakmeņu tirgotāji
 • mākslas un antikvāro priekšmetu tirgotāji, glabātāji un starpnieki
 • līzinga pakalpojumu sniedzēji

Pakalpojumu cenas

Nr.1
Sākot no
1250€

TAI SKAITĀ PVN 21%

  Personīgi sagatavota Iekšējās kontroles sistēma – NILLTFN likuma, Sankciju likuma un likuma „Par nodokļiem un nodevām” prasību izpildei

 • Iekšējās kontroles sistēma - instrukcija
 • Klientu un darbības nozares risku vērtēšanas kritēriji
 • Klientu anketas, klientu izpētes un risku novērtēšanas veidlapas
 • Klientu riska un nozares riska vērtēšanas veidlapas MS Excel formātā
 • PAPILDUS IEKĻAUTS
 • Vairāk kā 40 ikdienas darbā lietojamo dokumentu paraugi MS Word formātā – valdes lēmumi un rīkojumi, ziņojumu veidlapas u.c.
 • Metodisks palīgmateriāls – iekšējās kontroles sistēmas darbība shēmās
 • 2 stundu klātienes vai attālināta ievadapmācība par iekšējās kontroles sistēmas lietošanu un AML un sankciju ievērošanas prasībām
Pieteikties
Nr.2
Sākot no
2150€

TAI SKAITĀ PVN 21%

  Personīgi sagatavota Iekšējās kontroles sistēma – NILLTFN likuma, Sankciju likuma un likuma „Par nodokļiem un nodevām” prasību izpildei

 • Iekšējās kontroles sistēma - instrukcija
 • Klientu un darbības nozares risku vērtēšanas kritēriji
 • Klientu anketas, klientu izpētes un risku novērtēšanas veidlapas
 • Klientu riska un nozares riska vērtēšanas veidlapas MS Excel formātā
 • PAPILDUS IEKĻAUTS
 • Vairāk kā 40 ikdienas darbā lietojamo dokumentu paraugi MS Word formātā – valdes lēmumi un rīkojumi, ziņojumu veidlapas u.c.
 • Metodisks palīgmateriāls – iekšējās kontroles sistēmas darbība shēmās
 • Bezmaksas atjauninājumu sagatavošana instrukcijā un tās pielikumos normatīvo aktu izmaiņu gadījumā (uz 1 gadu)
 • Bezmaksas pārstāvība uzraudzības un kontroles iestādēs ar šīs instrukcijas darbību saistītajos jautājumos (uz 1 gadu)
 • Konsultācijas AML jautājumos (uz 1 gadu)
 • 2 stundu klātienes vai attālināta ievadapmācība par iekšējās kontroles sistēmas lietošanu un AML un sankciju ievērošanas prasībām
 • Piedāvājuma pagarināšana pēc pirmā gada sākot no EUR 1033,00 + PVN 21% uz nākamo gadu
Pieteikties
Nr.3
Sākot no
175€/h

tai skaitā PVN 21%

  Juridiskā palīdzība AML jautājumos un AML kursi uzņēmumiem – NILLTFN likuma, Sankciju likuma un likuma „Par nodokļiem un nodevām” prasību izpildei

 • Klientu izpēte
 • Klientu risku vērtēšana
 • Iekšējās kontroles sistēmas pielietošana praksē
 • Ziņošana par aizdomīgiem darījumiem
 • Klienta darījumu uzraudzibas process
 • Sankciju uzraudzības process
 • Sagatavošanās VID,PTAC, IAUI un FKTK pārbaudei
 • Kontroles iestāžu lēmumu pārsūdzēšana
Pieteikties

Izvēloties Piedāvājumu Nr.1 vai Nr.2, dokumenti tiek sagatavoti latviešu valodā. Dokumenti Jums tiks piegādāti drukātā veidā, sašūti un ievietoti atbilstošās dokumentu mapēs, lai Jums būtu tikai jāparaksta valdes lēmumi un rīkojumi par iekšējās kontroles sistēmas spēkā stāšanos. Papildus elektronisku dokumentu veidā, nosūtot tos uz Jūsu norādīto e-pasta adresi, Jums tiks piegādāti arī biežāk lietoto dokumentu paraugi rediģēšanai paredzētos MS Word un MS Excel formātos, kurus Jums būs nepieciešams aizpildīt un izdrukāt jau instrukcijas darbības laikā. Dokumentu piegāde tiek veikta darba dienās Rīgas pilsētas robežās, iepriekš saskaņotā laikā.

doku-lv-17

Kā strādā doku.lv

Ja AML prasības attiecas uz Jūsu komercdarbības nozari:

Kas ir AML?

AML ir saīsinājums no starptautiski lietotā jēdziena anti-money laundering jeb naudas atmazgāšanas novēršanas, kas sevī ietver cīņu ar noziedzīgu nodarījumu rezultātā iegūtu finanšu līdzekļu un citas mantas legalizāciju, lai novērstu finanšu sistēmas un dažādu citu pakalpojumu sniedzēju iesaistīšanos noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas posmos.

Ņemot vērā starptautisko cīņu ar terorismu, AML sevī ietver arī metodes un noteiktu rīcību lai nepieļautu finanšu sistēmas un dažādu citu pakalpojumu sniedzēju iesaistīšanos terorisma finansēšanā gan tiešā, gan arī netiešā veidā.

Latvijā pie AML jēdziens tiek saistīts arī ar cīņu pret nodokļu nemaksāšanu. Tamdēļ Latvijā AML dokumentos tiek ietvertas prasības par informācijas sniegšanu VID saistībā ar konstatētajiem pārkāpumiem nodokļu nomaksā vai nodokļu sistēmas ļaunprātīgā izmantošanā.

Kādas ir AML prasības?

AML prasības Latvijā tiek noteiktas ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu. Atsevišķas prasības par veicamo rīcību un veicamajiem pasākumiem lai izvairītos no iesaistīšanās noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā ir noteiktas arī citos normatīvajos aktos, tajā skaitā arī likumā „Par nodokļiem un nodevām” un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā.

Kādi dokumenti ir nepieciešami AML sistēmas ieviešanai?

 • Iekšējā instrukcija, kas sevī ietver visu nepieciešamo NILLTFN likuma, Sankciju likuma un likuma “Par nodokļiem un nodevām” prasību izpildei
 • Iekšējais risku novērtējums
 • Klientu risku novērtēšanas kritēriji
 • Klientu datu veidlapas – klientu anketas
 • Klienta izpētes un risku novērtēšanas veidlapa
 • Klienta padziļinātas izpētes veidlapa
 • Neparasta vai aizdomīga darījuma konstatēšanas veidlapa
 • Neparastu un aizdomīgu darījumu pazīmju saraksts
 • Ziņošanas veidlapas Kontroles dienestam un VID
 • Ziņojumu reģistrs Kontroles dienestam un VID
 • Dokumentu iznīcināšanas akts
 • Apmācības reģistrācijas žurnāls
 • Valdes lēmumi par iekšējās kontroles sistēmas darbību
 • u.c.

Kāpēc AML dokumentu sagatavošanu uzticēt Doku.lv?

AML joma ir viena no dinamiskākajām tiesību nozarēm, jo, mainoties sabiedrības izpratnei par nepieciešamību savlaicīgi pamanīt un apturēt gan noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas procesus, gan arī terorisma finansēšanas tīklus, ar šo jomu saistītajos normatīvajos aktos izmaiņas notiek aizvien biežāk.

Nav noslēpums, ka uzraudzības un kontroles institūcijas var piemērot to uzraudzībā esošajiem NILLTFN likuma subjektiem dažāda veida sankcijas, tajā skaitā arī naudas sodu līdz 1 000 000,00 EUR ne-banku sektorā un līdz pat 10% no no kopējā gada apgrozījuma finanšu sektorā strādājošajiem komersantiem par NILLTFN likuma prasību neizpildi. Lai to nepieļautu, ikvienam komersantam būtu rūpīgi jāseko līdz iekšējās kontroles sistēmas dokumentiem un to atbilstībai likuma prasībām. Tajā pat laikā ir tikai saprotami, ka ikviena komersanta ikdienā būtiskie jautājumi saistās ar komersanta pamatdarbības sfēru, tāpēc cita veida jautājumiem bieži vien netiek pievērsta pienācīga uzmanība līdz brīdim, kad uzraudzības un kontroles iestāde liek nekavējoties uzrādīt tai interesējošos dokumentus. Šo apsvērumu dēļ ir lietderīgi dokumentu sagatavošanu uzticēt kādam citam, kas seko līdz AML nozares aktualitātēm un savlaicīgi var sagatavot papildinājumus un grozījumus Jūsu iekšējās kontroles sistēmas dokumentos.

Doku.lv komanda piedāvā Jums to nodrošināt – mēs sagatavosim papildinājumus un grozījumus AML iekšējās kontroles sistēmas dokumentos ja normatīvajos aktos tiks veiktas izmaiņas. Tāpat arī pārstāvēsim Jūsu intereses un novērsīsim tās nepilnības iekšējās kontroles sistēmas dokumentos, uz kurām būs norādījušas uzraudzības un kontroles institūcijas.

Vēlies uzzināt sīkāk par Iekšējās kontroles sistēmas – instrukcijas – saturu?

doku-lv-13

Uztici dokumentu sagatavošanu mums

Lai nodrošinātu dokumentu izstrādi un sniegtu juridisko palīdzību AML jautājumos, ievērojot visas NILLTFN likuma, Sankciju likuma un likuma “Par nodokļiem un nodevām” prasības, katra Doku.lv klienta dokumentāciju sagatavo pieredzējuši juridiskās nozares profesionāļi.

Uzzināt vairāk

Doku.lv piedāvā
dokumentu izstrādi un juridisko palīdzību AML jautājumos

Doku.lv ir juridiskās nozares profesionāļi, kas sniedz palīdzību naudas atmazgāšanas novēršanas jeb AML (Anti-Money Laundering) piemērošanā praksē.

Iekšējās kontroles
sistēma

 • iekšējā Instrukcija NILLTFN likuma prasību izpildei
 • iekšējā Instrukcija Sankciju likuma prasību izpildei
 • klientu anketas
 • klientu identifikācijas veidlapas
 • klientu izpētes veidlapas
 • aizdomīgu darījumu konstatēšanas veidlapa
 • ziņojumu reģistrācijas žurnāls
 • u.c.

AML sistēmas informatīvie
materiāli

 • instrukcijas darbības shēmas
 • aizdomīgu darījumu pazīmes
 • instrukcijas piemērošanas metodiskie materiāli
 • noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas tipoloģijas
 • skaidrojumi klientiem par AML sistēmu
 • fizisko personu datu aizsardzības noteikumi
 • u.c.

Juridiskā palīdzība AML
jautājumos

 • specializētu AML dokumentu sagatavošana pēc klienta pieprasījuma
 • specializētu klientu risku izvērtējumu sagatavošana
 • pārstāvība strīdos ar AML uzraudzības un kontroles institūcijām
 • pārstāvība tiesas procesā par piemērotajām sankcijām par AML pārkāpumiem
 • konsultācijas starptautisko sankciju ievērošanas jautājumos
 • u.c.
Kontakti:

Lielā Katrīnas iela 24 – 1,
Cēsis, Cēsu nov.,
LV-4101

Saziņai:

+371 28311142
info@doku.lv