Doku.lv pakalpojumu līguma noteikumi

1. Vispārīgā informācija

1.1. Šie ir tīmekļa vietnē www.doku.lv, turpmāk tekstā – Tīmekļa vietne, piedāvāto pakalpojumu pirkuma noteikumi, turpmāk tekstā – Līgums. Līgums ir piemērojams Tīmekļa vietnē izdarot pakalpojumu pasūtījumus dokumentu sagatavošanai, lai izpildītu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma, Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma un likuma „Par nodokļiem un nodevām” prasības par iekšējās kontroles sistēmas ieviešanu.

1.2. Šā Līguma ietvaros ar jēdzieniem „AML dokumenti” un „AML jautājumi” tiek saprasti dokumenti un juridiski nozīmīgi jautājumi, kas saistīti ar Klienta rīcību izpildot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un terorisma finansēšanas novēršanas (Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT) prasības, kā arī izpildot starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju, un ASV Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (Office of Foreign Assets Control, OFAC) sankciju pārkāpšanas novēršanas prasības.

1.3. Tīmekļa vietni administrē un pārvalda SIA „Mconsulting”, kura ir reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar reģistrācijas numuru 40103855610, PVN maksātāja reģistrācijas numurs Latvijas Republikā LV 40103855610, kuras juridiskā adrese ir Mazā Spulgu iela 1 – 6, Mārupe, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167, Latvijas Republika, turpmāk tekstā – Pakalpojuma sniedzējs.

1.4. Klients ir fiziska vai juridiska persona, kura savas komercdarbības vai saimnieciskās darbības ietvaros, iegādājas Tīmekļa vietnē piedāvātos Pakalpojumus no Pakalpojuma sniedzēja.

1.5. Apmeklējot Tīmekļa vietni un iegādājoties Pakalpojumus, Klients apstiprina savu piekrišanu ievērot šo Līgumu.

1.6. Klients un Pakalpojuma sniedzējs abi kopā šā Līguma ietvaros tiek saukti par Pusēm vai katrs atsevišķi par Pusi.

2. Pakalpojums

2.1. Pakalpojuma sniedzējs piedāvā Klientam iegādāties nepieciešamo dokumentu kopumu, lai izpildītu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma, Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma un likuma „Par nodokļiem un nodevām” prasības par iekšējās kontroles sistēmas ieviešanu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas un sankciju pārkāpšanas risku samazināšanai un novēršanai, turpmāk – Pakalpojums.

2.2. Puses var vienoties arī par citu pakalpojumu sniegšanu, tajā skaitā par konsultāciju sniegšanu AML jautājumos vai Klienta pārstāvību uzraudzības un kontroles iestādēs.

3. Pasūtījuma veikšana

3.1. Klients veic Pakalpojumu pasūtījumu aizpildot pasūtījuma formu Tīmekļa vietnē un apliecinot piekrišanu Līgumam.

3.2. Pakalpojuma sniedzējs, pamatojoties uz Klienta iesniegto pasūtījuma formu, nosūta uz Klienta e-pasta adresi Klienta anketu, kurā Klients norāda papildus informāciju, kas ir būtiska un nepieciešama pasūtījuma izpildei.

3.3. Klients veic pakalpojumu pasūtījumu aizpildot Klienta anketu, kurā tiek norādīta visa Pakalpojuma izpildei būtiskā informācija, turpmāk – Pasūtījums. Sniegtās informācijas precīzumu, patiesumu un aktualitāti Klients apliecina ar savu parakstu.

3.4. Pakalpojuma sniedzējs var sazināties ar Klientu arī telefoniski, lai precizētu Pasūtījuma detaļas.

4. Pakalpojuma maksa

4.1. Maksa par pakalpojumu saņemšanu, turpmāk – Pakalpojuma maksa, ir noteikta Tīmekļa vietnē vai arī Puses vienojas par Pakalpojuma maksu rakstveidā nosūtot e-pasta sūtījumu. Pakalpojuma maksa ietver arī Latvijas Republikā piemērojamo pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā.

4.2. Klients samaksā Pakalpojuma maksu pamatojoties uz Pakalpojuma sniedzēja piestādīto priekšapmaksas (avansa) rēķinu 5 (piecu) dienu laikā no rēķina nosūtīšanas dienas vai citā termiņā, par ko Puses vienojušas un kas norādīts piedāvājumā. Uz elektroniskā rēķina tiek norādīti normatīvajos aktos noteiktie rekvizīti elektroniskā rēķina sagatavošanai, kā arī piezīme „Rēķins ir sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta”.

4.3. Pakalpojuma apmaksa ir veikta brīdī, kad Pakalpojuma sniedzējs ir saņēmis pilnu Pakalpojuma maksu savā bankas norēķinu kontā.

5. Pakalpojuma izpildes kārtība

5.1. Klientam ir pienākums sniegt Pakalpojuma sniedzējam visu informāciju, kas ir nepieciešama Pasūtījuma izpildei. Ja Klients atsakās sniegt Pakalpojuma sniedzējam kādu informāciju, tad Klients atsakās arī no tiesībām prasīt tos rezultātus, kurus bez šādas informācijas izmantošanas nav iespējams sasniegt.

5.2. Puses vienojas par katra Pasūtījuma izpildes termiņu atsevišķi. Pakalpojuma sniedzējs uzsāk Pasūtījuma izpildi pēc tam, kad Klients ir veicis Pakalpojuma maksas samaksu pilnā apmērā. Pakalpojuma izpildes termiņš, ja Klients ir nokavējis Pakalpojuma maksas samaksas termiņu, tiek skaitīts no Pakalpojuma maksas samaksas dienas.

5.3. Ja Klients vēlas dokumentus saņemt citā valodā nekā to nodrošina Pakalpojuma sniedzējs, tad Puses atsevišķi vienojas par dokumentu tulkošanas izmaksām, šo izmaksu samaksas kārtību un darbu izpildes termiņu.

5.4. Konsultācijas AML jautājumos un Klienta pārstāvība uzraudzības un kontroles iestādēs tiek sniegtas atbilstoši Klienta pieprasījumam, iepriekš vienojoties par šo pakalpojumu veidu un samaksu.

6. Piedāvājums Nr.1

6.1. Pakalpojuma sniedzējs par maksu sagatavo 1 (vienu) dokumentu kopumu, tajā ietverot standartizētu iekšējās kontroles sistēmu, standartizētus klientu risku vērtēšanas kritērijus, standartizētas klientu anketas, standartizētas klientu izpētes un risku novērtēšanas veidlapas.

6.2. Dokumenti tiek sagatavoti latviešu valodā pēc Klienta izvēles nodoti Klientam tikai elektroniskā formā, vai arī papīra formā kā drukāti dokumenti.

6.3. Ja Klients izvēlas saņemt dokumentus elektroniskā formā, tad pakalpojuma izpildes rezultātā radītie AML dokumenti Klientam tiek nosūtīti e-pasta sūtījumā, elektroniskā formā bez drukātajiem dokumentiem, MS Word (*.docx), MS Excel (*.xlsx) un PDF (*.pdf) formātā. Nosūtītie PDF un Excel dokumenti ir aizsargāti un tie nav rediģējami no Klienta puses, izņemot tam paredzētās vietās Excel dokumentos.

6.4. Ja Klients ir izvēlējies lietot dokumentus tikai elektroniskā formā, Klients veic šo dokumentu parakstīšanu ar drošu elektronisko parakstu un uzglabā dokumentus elektroniski. Klients var arī izdrukāt un parakstīt Pakalpojuma sniedzēja norādītos AML dokumentus par iekšējās kontroles sistēmas ieviešanu un citu obligāto prasību izpildi papīra formātā, lai tādā veidā nodrošinātu šo dokumentu juridiskā spēka esamību.

6.5. Ja Klients izvēlas saņemt papīra formā, tad dokumenti tiek nogādāti Klientam izdrukāti, sašūti un ievietoti dokumentu mapē. Dokumenti tiek personīgi piegādāti uz Klienta norādīto adresi Rīgas pilsētas teritorijā, vai izmantojot pakomātu pakalpojumu pārējā Latvijas teritorijā, ja dokumenti jānogādā uz adresi ārpus Rīgas. Klients veic šo dokumentu parakstīšanu tam paredzētajās vietās.

6.6. Papildus AML dokumentiem Pakalpojuma sniedzējs bez atlīdzības sagatavo un e-pasta sūtījumā nosūta Klientam 1 (vienu) dokumentu sējumu ar dažādu uzraudzības un kontroles iestāžu, kā arī starptautisko organizāciju sagatavotajiem ieteikumiem, vadlīnijām un citu informāciju latviešu un angļu valodās, kas var būt noderīga Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma, Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma un likuma „Par nodokļiem un nodevām” prasību izpildīšanai attiecībā uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu un sankciju pārkāpšanas novēršanu, turpmāk tekstā – Informatīvie materiāli.

6.7. Papildus AML dokumentiem un Informatīvajiem materiāliem Pakalpojuma sniedzējs sagatavo un e-pasta sūtījumā nosūta Klientam atsevišķus dokumentus elektronisku dokumentu veidā, rediģēšanai paredzētā versijā MS Word (*.docx) un MS Excel (*.xlsx) formātā, kurus Klientam var būt nepieciešams aizpildīt un izdrukāt turpmāk lietojot iekšējās kontroles sistēmas dokumentus, turpmāk tekstā – Elektroniskie dokumenti. Excel dokumenti ir aizsargāti un tie nav rediģējami no Klienta puses, izņemot tam paredzētās vietās Excel dokumentos.

6.8. Puses vienojas par ievadapmācības norises laiku, vietu un formātu, tiekoties klātienē pie Klienta vai attālināti izmantojot Zoom programmu, kur Puses pārrunās visus nepieciešamos jautājumus par AML dokumentu lietošanu. Ievadapmācības laiks nepārsniedz 2 (divas) stundas.

6.9. Klientam, pēc AML dokumentu saņemšanas, ir pienākums personīgi veikt iekšējās kontroles sistēmas ieviešanu un citu obligāto prasību izpildi, lai tādā veidā nodrošinātu šo dokumentu juridiskā spēka esamību.

7. Piedāvājums Nr.2

7.1. Ja Klients ir iegādājies no Pakalpojuma sniedzēja AML dokumentu piedāvājumu Nr.2, tad Līguma darbības laikā Pakalpojuma sniedzējs nodrošina Klienta konsultēšanu AML jautājumos, kā arī, pamatojoties uz veiktajiem grozījumiem normatīvajos aktos un/vai uzraudzības un kontroles iestāžu izdotajās vadlīnijās un ieteikumos, elektroniskā formā nosūta Klientam uz tā norādīto e-pasta adresi papildinājumus iekšējās kontroles sistēmas dokumentos. Klientam ir pienākums izdrukāt attiecīgos dokumentus, parakstīt tos tam paredzētajās vietās un uzsākt to pielietošanu tam noteiktajā termiņā.

7.2. Ja Klients ir iegādājies no Pakalpojuma sniedzēja AML dokumentu piedāvājumu Nr.2, tad Līguma darbības laikā, pēc nepieciešamības un Klienta savlaicīga pieprasījuma, Pakalpojuma sniedzējs nodrošina Klienta interešu pārstāvību uzraudzības un kontroles iestādēs, ja šīs iestādes pieprasa Klientam uzrādīt un iesniegt pārbaudei iekšējās kontroles sistēmas dokumentus, kā arī citos ar šīs instrukcijas darbību saistītajos jautājumos uzraudzības un kontroles iestādēs. Tajā skaitā Pakalpojuma sniedzējs pārstāv Klienta intereses tiesvedībā ar uzraudzības un kontroles iestādēm, cik tālu tiesvedība ir saistīta ar Klienta rīcību Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma prasību izpildi. Saistībā ar likumā „Par nodokļiem un nodevām” noteikto prasību izpildi Pakalpojuma sniedzējs pārstāv Klienta intereses tikai un vienīgi attiecībā uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 22.2 pantā noteikto pienākumu izpildi.

8. Piedāvājums Nr.3

8.1. Pēc Klienta pieprasījuma Pakalpojuma sniedzējs var sniegt konsultācijas AML jautājumos.

8.2. Pēc Pušu vienošanās, Pakalpojuma sniedzējs nodrošina Klienta konsultēšanu rakstveidā vai mutvārdos, klātienes vai neklātienes veidā.

8.3. Puses var vienoties arī par Pakalpojuma sniedzēja līdzdalību Klienta AML dokumentu pārbaudē, tajā skaitā Klienta pārstāvību kontroles un uzraudzības iestādē.

8.4. Puses var vienoties arī par Klienta darbinieku apmācību vai Pakalpojuma sniedzēja piedalīšanos Klienta organizētā seminārā vai cita veida pasākumā.

8.5. Pakalpojuma maksa attiecībā uz Piedāvājumu Nr.3 tiek noteikta atbilstoši Pakalpojuma sniedzēja patērētajām darba stundām uzdevuma veikšanai un Klients piekrīt veikto darba apjomu noteikt balstoties uz Pakalpojuma sniedzēja aprēķināto darba stundu daudzumu.

8.6. Gadījumā, ja Piedāvājuma Nr.3 izpilde veicama ārpus Pakalpojuma sniedzēja biroja, tas Klients maksā atlīdzību par Pakalpojuma sniedzēja pakalpojumiem, kompensējot transporta izdevumus, atbilstoši piestādītajiem degvielas un autostāvvietu čekiem vai taksometra kvītīm, un ceļā pavadīto laiku pēc Līguma 8.5.punktā noteiktās stundas tarifa likmes par katru Pakalpojuma Nr.3 izpildei patērēto stundu.

8.7. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības uz to papildu izdevumu atlīdzināšanu, kurus ir veicis Pakalpojuma sniedzēja šī Līguma un Pakalpojuma Nr.3 izpildei, pie noteikuma, ka tie ir bijuši iepriekš rakstveidā saskaņoti ar Klientu un Klientam ir iesniegti šādu papildus izdevumu apliecinoši dokumenti.

9. Citi piedāvājumi

9.1. Puses var vienoties arī par cita veida AML dokumentu sagatavošanu, AML dokumentu pielāgošanu tieši Klienta specifiskajām vajadzībām vai atsevišķu iekšējās kontroles sistēmā ietilpstošu dokumentu pārdošanu, par kuru saturu un Pakalpojuma maksu Puses vienojas atsevišķi.

10. Atbildība

10.1. Pakalpojuma sniedzēja piedāvāto Pakalpojumu mērķis ir pasargāt Klientu no sapratīgi paredzamas nejaušas iesaistīšanās noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā, terorisma un proliferācijas finansēšanā vai sankciju pārkāpšanā, tomēr Klientam ir saprotams un Klients apzinās, ka tikai un vienīgi no viņa paša rīcības ir atkarīgs saņemto Pakalpojumu rezultāts. Tajā skaitā Klients apzinās un saprot, ka nepastāv absolūtas garantijas par to, ka Klients tiks pilnībā pasargāts no iesaistīšanās noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā, terorisma un proliferācijas finansēšanā vai sankciju pārkāpšanā pat pie visgodprātīgākās pienākumu izpildes.

10.2. Klients apliecina, ka tam ir saprotams un pieņemams tas, ka AML dokumentu saņemšana no Pakalpojuma sniedzēja neatbrīvo Klientu no pienākuma izpildīt Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā, Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā un likumā „Par nodokļiem un nodevām” noteiktās prasības par iekšējās kontroles sistēmas faktisko pielietošanu, tajā skaitā arī veicot klientu izpēti un ziņojot uzraudzības un kontroles institūcijām par konstatējamiem aizdomīgajiem vai neparastajiem darījumiem.

10.3. Klients apliecina, ka viņam ir pilnībā zināmas un saprotamas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā, Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā un likumā „Par nodokļiem un nodevām” noteiktās prasības cik tālu tās attiecas uz iekšējās kontroles sistēmas izveidošanu, risku novērtējumu veikšanu un to pielietošanu. Tajā skaitā Klients apliecina, ka viņam ir zināmas un saprotamas normatīvajos aktos noteiktās ziņojumu iesniegšanas prasības un kārtība uzraudzības un kontroles iestādēs.

10.4. Klients apliecina, ka viņam ir zināms un saprotams pienākums ievērot Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā noteiktās prasības par pienākumu atturēties no aizdomīgu darījumu veikšanas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas jomā un tādu darījumu veikšanas, kā rezultātā tiek pārkāptas starptautiskās vai nacionālās sankcijas.

10.5. Pakalpojuma sniedzējs nav atbildīgs par normatīvo aktu izmaiņām pēc tam, kad Klients ir saņēmis Pakalpojuma izpildes rezultātā radītos AML dokumentus. Klients apliecina, ka viņam ir zināms pienākums pašam personīgi sekot līdz izmaiņām normatīvajos aktos un, pamatojoties uz šīm izmaiņām, papildināt no Pakalpojuma sniedzēja saņemtos dokumentus, izņemot ja Klients ir iegādājies no Pakalpojuma sniedzēja AML dokumentu piedāvājumu Nr.2, kur dokumentu atjaunināšanu Līguma darbības laikā nodrošina Pakalpojuma sniedzējs.

10.6. Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi gadījumā, ja saistības nav izpildītas no Pušu gribas neatkarīgu iemeslu dēļ, ko izraisījuši apstākļi, kurus pārvarēt nav Pušu varā. Par Pusēm nepārvaramiem tiek uzskatīti apstākļi, kurus Puses iepriekš nav varējušas paredzēt un nav spējīgas ietekmēt. Puse var atsaukties uz nepārvaramiem apstākļiem tikai un vienīgi gadījumā, ja tā veikusi visas no tās atkarīgās darbības, lai izpildītu savas šajā Līgumā paredzētās saistības. Pēc neparedzēto un nepārvaramo apstākļu novēršanas Pusei ir pienākums nekavējoties turpināt savu līgumsaistību izpildi, tiktāl, ciktāl tas objektīvi iespējams.

11. Atteikuma tiesības

11.1. Klientam ir tiesības atteikties no Pakalpojuma saņemšanas līdz brīdim, kad Klients ir veicis Pakalpojuma sniedzēja piestādītā rēķina apmaksu. Pēc rēķina apmaksas Klientam nav tiesību atteikties no Pakalpojuma saņemšanas.

11.2. Klients apliecina, ka viņš Pakalpojumu iegādājas tikai un vienīgi savas komercdarbības vai saimnieciskās darbības ietvaros un uz viņu nav attiecināmas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma normas par atteikuma tiesībām distances līguma slēgšanas gadījumos.

12. Garantija

12.1. Pakalpojuma sniedzējs garantē, ka Pakalpojuma izpildes rezultātā radītie dokumenti ir pilnībā atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām AML un starptautisko un nacionālo sankciju ievērošanas jomā.

12.2. Klients var iesniegt rakstisku sūdzību Pakalpojuma sniedzējam par saņemto Pakalpojumu kvalitāti, tajā skaitā par pārrakstīšanās kļūdām dokumentos. Pakalpojuma sniedzējs apņemas pēc iespējas ātri, bet ne ilgāk kā 15 (piecpadsmit) dienu laikā izvērtēt sūdzības pamatotību. Ja Pakalpojuma sniedzējs atzīst sūdzību par pamatotu, tad Klientam tiek piedāvāts novērst dokumentos konstatētās kļūdas bez papildus maksas, nosūtot dokumentus uz Klienta e-pasta adresi.

12.3. Gadījumā, ja kontroles vai uzraudzības iestāde norāda Klientam uz nepilnībām Pakalpojuma izpildes rezultātā radītajos dokumentos, Klients par to nekavējoties informē Pakalpojuma sniedzēju.

12.4. Saņemot informāciju par nepilnībām Pakalpojuma izpildes rezultātā radītajos dokumentos, Pakalpojuma sniedzējs pēc iespējas ātri izvērtē šo informāciju un vispirms mutiski informē Klientu par iespējamo rīcību pārpratumu novēršanai ar kontroles vai uzraudzības iestādi, informējot par atsevišķu iekšējās kontroles sistēmā vai risku novērtējumā iekļauto risinājumu piemērošanas kārtību.

12.5. Klients apliecina, ka viņam ir zināms fakts, ka kontroles un uzraudzības iestāžu starpā, kā arī starp vienas un tās pašas iestādes darbiniekiem, kuri var veikt Klienta pārbaudi, var atšķirties viedokļi par atsevišķu iekšējās kontroles sistēmā iekļauto formulējumu, risinājumu vai risku novērtējumu piemērošanu. Tamdēļ Klients apliecina, ka tas nevērsīs pretenzijas pret Pakalpojumu sniedzēju par tādiem kontroles un uzraudzības iestāžu iebildumiem pret Pakalpojuma izpildes gaitā radīto dokumentu saturu, kas ir saistīta ar izpratni par šo dokumentu piemērošanu praksē, bet nevis faktisku neatbilstību pret spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

12.6. Pretenzijas par neatbilstību novēršanu Pakalpojuma izpildes gaitā radītajos dokumentos, kas saistīti ar to neatbilstību spēkā esošo normatīvo aktu prasībām uz dokumentu nodošanas brīdi, Klients var pieteikt Pakalpojuma sniedzējam 30 (trīsdesmit) dienu laikā no brīža, kad Klients ir saņēmis dokumentus.

12.7. Saņemot Klienta pretenziju par neatbilstību novēršanu Pakalpojuma izpildes gaitā radītajos dokumentos, Pakalpojuma sniedzējs izvērtē iesniegtās pretenzijas saturu un gadījumā, ja pretenzija tiek atzīta par pamatotu dēļ dokumentos konstatētas faktiskās neatbilstības pret spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Pakalpojuma sniedzējs ne ilgāk kā 15 (piecpadsmit) dienu laikā sagatavo dokumentu labojumus un nosūta tos uz Klienta e-pasta adresi.

13. Autortiesības

13.1. Autora mantiskās tiesības (kuras reglamentē Autortiesību likums) uz Līguma izpildes rezultātā radītajiem autortiesību objektiem pilnībā pieder Pakalpojuma sniedzējam. Klients, saņemot pakalpojumus no Pakalpojuma sniedzēja, iegūt tiesības lietot Pakalpojuma izpildes rezultātā radītos AML dokumentus un Elektroniskos dokumentus tikai un vienīgi savām personīgajām komercdarbības vajadzībām, lai izpildītu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma, Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma un likuma „Par nodokļiem un nodevām” prasības.

13.2. Klientam nav tiesību izplatīt, pavairot, pārveidot, pārstrādāt vai kā citādi izmantot Līguma izpildes rezultātā radītos autortiesību objektus. Klients drīkst modificēt un savām personīgajām vajadzībām pavairot tikai un vienīgi tās datnes un tekstuālos objektus, kurus tas saņem no Pakalpojuma sniedzēja rediģēšanai paredzētā versijā kā Elektroniskos dokumentus.

14. Konfidencialitāte

14.1. Par konfidenciālu informāciju, neatkarīgi no tā, vai tā iegūta rakstveidā, mutvārdos vai kā citādi, Līguma izpratnē ir uzskatāma:

14.1.1. Jebkāda informācija par Pusēm, kura nav iepriekš publiskota vai bijusi citādi likumīgi publiski pieejama, tostarp, bet ne tikai, informācija par Pušu saistītajiem uzņēmumiem vai dalībniekiem vai to komercdarbību, biznesa plāniem, mārketinga stratēģijām, pakalpojumiem un precēm, darba procesiem, metodēm, tehnoloģijām, radošiem procesiem, informācijas sistēmām, nākotnes plāniem un mārketinga stratēģijām, un cita profesionāla informācija;
14.1.2. Pakalpojuma izpildes rezultātā iegūtā informācija un dati, ko Klients saņēmis no Pakalpojuma sniedzēja, tostarp, bet ne tikai, jebkuri dati vai informācija, kas nav vispārpieejama vai vispārzināma plašai publikai, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar datiem un informāciju par Pakalpojumu sniedzēja produktiem, produktu attīstības plāniem, uzņēmējdarbību, klientiem, pašreizējo vai turpmāko komercdarbību, dizainu, shēmām, procesiem, procedūrām, formulām un uzlabojumiem, tehnisko informāciju vai to saistīto uzņēmumu biznesa vai finanšu informāciju, dokumentācija, specifikācijas, datorprogrammas, datubāzes, izgudrojumi, informācija, know how, show how un komercnoslēpumi, neatkarīgi no tā, vai tie ir patentējami vai aizsargājami ar autortiesībām.

14.2. Puses apņemas veikt visas nepieciešamās darbības, lai saglabātu konfidenciālas informācijas slepenību un novērstu tā nonākšanu trešo personu rīcībā.

14.3. Šā Līguma ietvaros nodotā informācija par Pakalpojuma izpildes gaitā radīto dokumentu saturu nevar tikt nodota trešajām personām bez Pakalpojuma sniedzēja rakstiskas piekrišanas, izņemot normatīvajos aktos noteiktās uzraudzības un kontroles institūcijas.

14.4. Klients ir materiāli atbildīgs par konfidenciālās informācijas izpaušanu trešajām personām. Šī noteikuma pārkāpšanas gadījumā Klients sedz visus tā rezultātā nodarītos tiešos zaudējumus Pakalpojuma sniedzējam. Gadījumā, ja Klients pārkāpj šajā Līgumā noteiktās konfidencialitātes saistības, tostarp pārkāpjot Līguma 13.1. un 13.2.punktus, Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības pieprasīt no Klienta līgumsodu EUR 10 000,00 (desmit tūkstoši euro, 00 centi) par katru pārkāpumu.

14.5. Līgumā noteiktais konfidenciālās informācijas izpaušanas aizliegums netiek piemērots gadījumos, kad piemērojamie normatīvie akti paredz Puses pienākumu izpaust konfidenciālo informāciju vai tās daļu uz to pilnvarotajām kontroles un uzraudzības iestāžu amatpersonām.

15. Datu aizsardzība

15.1. Pakalpojuma sniedzējs aizsargā visus no Klienta saņemtos fizisko personu datus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un Fizisko personu datu apstrādes likumu.

15.2. Papildus informācija par fizisko personu datu aizsardzību un to izmantošanu ir noteikta Pakalpojumu sniedzēja Privātuma politikā (pieejams: https://doku.lv/privatuma-atruna/).

16. Strīdu izšķiršanas kārtība

16.1. Klients piekrīt, ka jebkuru prasību celšana pret Pakalpojuma sniedzēju saistībā ar zaudējumiem, kas radušies šā Līguma izpildē, nevar pārsniegt Pakalpojuma maksu, ko Klients ir samaksājis Pakalpojuma sniedzējam.

16.2. Visi strīdi starp Pusēm tiek risināti sarunu ceļā.

16.3. Ja Puses nav spējušas atrisināt strīdus sarunu ceļā 30 (trīsdesmit) dienu laikā, tad jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiks izšķirts pēc prasītāja izvēles vispārējās jurisdikcijas tiesā Latvijas Republikā, piemērojot strīda izšķiršanai Latvijas Republikas normatīvos aktus, vai arī Rīgas Starptautiskajā šķīrējtiesā, šķīrējtiesas reģ. Nr. 40003738859, saskaņā ar šīs šķīrējtiesas reglamentu, viena šķīrējtiesneša sastāvā, par šķīrējtiesas valodu nosakot latviešu valodu un šķīrējtiesas procesa vietu Rīgu. Lieta tiek izskatīta rakstveida procesā, ja to pieļauj šķīrējtiesas reglaments un spēkā esošie normatīvie akti. Strīda izšķiršanai šķīrējtiesā tiek piemēroti Latvijas Republikas normatīvie akti.

17. Piemērojamās tiesības

17.1. Puses piemēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus šā Līguma izpildei un visiem citiem jautājumiem, kas saistīti ar šā Līguma spēkā esamību un izpildi.

17.2. Ja kāds no šā Līguma noteikumiem zaudē spēku vai arī tiek atzīts par spēkā neesošu normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, pārējie Līguma noteikumi saglabā savu spēku, ciktāl tas ir iespējams un šādā gadījumā Pusēm ir pienākums piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

18. Līguma termiņš

18.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Klients ir veicis Pakalpojumu pasūtījumu aizpildot pasūtījuma formu Tīmekļa vietnē un apliecinot piekrišanu Līgumam.

18.2. Ja Klients ir iegādājies no Pakalpojuma sniedzēja AML dokumentu piedāvājumu Nr.1, tad Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Pakalpojuma sniedzējs nodod AML dokumentus Klientam, kā arī Līguma 12.6.punktā noteiktajā garantijas periodā.

18.3. Ja Klients ir iegādājies no Pakalpojuma sniedzēja AML dokumentu piedāvājumu Nr.2, tad Līgums ir spēkā 1 (vienu) gadu no brīža, kad Pakalpojuma sniedzējs nodod AML dokumentus Klientam. Ja Klients ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pirms Līguma beigu termiņa ir apmaksājis Pakalpojuma sniedzēja piestādīto rēķinu par šā Līguma pagarināšanu, tad Līgums pagarinās uz 1 (vienu) gadu.

18.4. Ja Klients ir iegādājies no Pakalpojuma sniedzēja AML dokumentu piedāvājumu Nr.3, tad Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Pakalpojuma sniedzējs nodod darba izpildes rezultātus Klientam.

18.5. Konfidencialitātes noteikumi ir spēkā 5 (piecus) gadus no Līguma spēkā stāšanās brīža.

© SIA „Mconsulting”. Doku.lv pakalpojumu līguma noteikumi. V.3.1. no 05.01.2022.