Doku.lv pakalpojumu līguma noteikumi

1. Vispārīgā informācija

 • Šie ir tīmekļa vietnē www.doku.lv, turpmāk tekstā – Tīmekļa vietne, piedāvāto pakalpojumu pirkuma noteikumi, turpmāk tekstā – Līgums. Līgums ir piemērojams Tīmekļa vietnē izdarot pakalpojumu pasūtījumus dokumentu sagatavošanai, lai izpildītu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma, Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma un likuma „Par nodokļiem un nodevām” prasības par iekšējās kontroles sistēmas ieviešanu.
 • Šā Līguma ietvaros ar jēdzieniem „AML dokumenti” un „AML jautājumi” tiek saprasti dokumenti un juridiski nozīmīgi jautājumi, kas saistīti ar Klienta rīcību izpildot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un terorisma finansēšanas novēršanas (Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT) prasības, kā arī izpildot starptautisko un nacionālo sankciju pārkāpšanas novēršanas prasības.
 • Tīmekļa vietni administrē un pārvalda SIA „Mconsulting”, kura ir reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar reģistrācijas numuru 40103855610, PVN maksātāja reģistrācijas numurs Latvijas Republikā LV 40103855610, kuras juridiskā adrese ir Mazā Spulgu iela 1 – 6, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167, Latvijas Republika, turpmāk tekstā – Pakalpojuma sniedzējs.
 • Klients ir fiziska vai juridiska persona, kura savas komercdarbības vai saimnieciskās darbības ietvaros, iegādājas Tīmekļa vietnē piedāvātos Pakalpojumus no Pakalpojuma sniedzēja.
 • Apmeklējot Tīmekļa vietni un iegādājoties Pakalpojumus, Klients apstiprina savu piekrišanu ievērot šo Līgumu.
 • Klients un Pakalpojuma sniedzējs abi kopā šā Līguma ietvaros tiek saukti par Pusēm vai katrs atsevišķi par Pusi.

2. Pakalpojums

 • Pakalpojuma sniedzējs piedāvā Klientam iegādāties nepieciešamo dokumentu kopumu, lai izpildītu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma, Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma un likuma „Par nodokļiem un nodevām” prasības par iekšējās kontroles sistēmas ieviešanu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas un sankciju pārkāpšanas risku samazināšanai un novēršanai, turpmāk – Pakalpojums.
 • Puses var vienoties arī par citu pakalpojumu sniegšanu, tajā skaitā par konsultāciju sniegšanu AML jautājumos vai Klienta pārstāvību uzraudzības un kontroles iestādēs.

3. Pasūtījuma veikšana

 • Klients veic Pakalpojumu pasūtījumu aizpildot pasūtījuma formu Tīmekļa vietnē un apliecinot piekrišanu Līgumam.
 • Pakalpojuma sniedzējs, pamatojoties uz Klienta iesniegto pasūtījuma formu, nosūta uz Klienta e-pasta adresi Klienta anketu, kurā Klients norāda papildus informāciju, kas ir būtiska un nepieciešama pasūtījuma izpildei.
 • Klients veic pakalpojumu pasūtījumu aizpildot Klienta anketu, kurā tiek norādīta visa Pakalpojuma izpildei būtiskā informācija, turpmāk – Pasūtījums. Sniegtās informācijas precīzumu, patiesumu un aktualitāti Klients apliecina ar savu parakstu.
 • Pakalpojuma sniedzējs var sazināties ar Klientu arī telefoniski, lai precizētu Pasūtījuma detaļas.

4. Pakalpojuma maksa

 • Maksa par pakalpojumu saņemšanu, turpmāk – Pakalpojuma maksa, ir noteikta Tīmekļa vietnē vai arī Puses vienojas par Pakalpojuma maksu rakstveidā nosūtot e-pasta sūtījumu. Pakalpojuma maksa ietver arī Latvijas Republikā piemērojamo pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā.
 • Klients samaksā Pakalpojuma maksu pamatojoties uz Pakalpojuma sniedzēja piestādīto priekšapmaksas (avansa) rēķinu 5 (piecu) dienu laikā no rēķina nosūtīšanas dienas uz Klienta e-pasta adresi, kas norādīta Klienta aizpildītajā Klienta anketā. Uz elektroniskā rēķina tiek norādīti normatīvajos aktos noteiktie rekvizīti elektroniskā rēķina sagatavošanai, kā arī piezīme „Rēķins ir sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta”.
 • Pakalpojuma apmaksa ir veikta brīdī, kad Pakalpojuma sniedzējs ir saņēmis pilnu Pakalpojuma maksu savā bankas norēķinu kontā.

5. Pakalpojuma izpildes kārtība

 • Klientam ir pienākums sniegt Pakalpojuma sniedzējam visu informāciju, kas ir nepieciešama Pasūtījuma izpildei. Ja Klients atsakās sniegt Pakalpojuma sniedzējam kādu informāciju, tad Klients atsakās arī no tiesībām prasīt tos rezultātus, kurus bez šādas informācijas izmantošanas nav iespējams sasniegt.
 • Puses vienojas par katra Pasūtījuma izpildes termiņu atsevišķi. Pakalpojuma sniedzējs uzsāk Pasūtījuma izpildi pēc tam, kad Klients ir veicis Pakalpojuma maksas samaksu pilnā apmērā. Pakalpojuma izpildes termiņš, ja Klients ir nokavējis Pakalpojuma maksas samaksas termiņu, tiek skaitīts no Pakalpojuma maksas samaksas dienas.
 • Ja Klients vēlas dokumentus saņemt citā valodā nekā to nodrošina Pakalpojuma sniedzējs, tad Puses atsevišķi vienojas par dokumentu tulkošanas izmaksām, šo izmaksu samaksas kārtību un darbu izpildes termiņu.
 • Konsultācijas AML jautājumos un Klienta pārstāvība uzraudzības un kontroles iestādēs tiek sniegtas atbilstoši Klienta pieprasījumam, iepriekš vienojoties par šo pakalpojumu veidu un samaksu.

 

Piedāvājums Nr.1

 • Pakalpojuma sniedzējs par maksu sagatavo 1 (vienu) dokumentu kopumu, tajā ietverot standartizētu iekšējās kontroles sistēmu, standartizētus klientu risku vērtēšanas kritērijus, standartizētas klientu anketas, standartizētas klientu izpētes un risku novērtēšanas veidlapas.
 • Ja Klients ir iegādājies no Pakalpojuma sniedzēja AML dokumentu piedāvājumu Nr.1, tad Pakalpojuma izpildes rezultātā radītie AML dokumenti Klientam tiek sagatavoti latviešu valodā un tie tiek piegādāti nosūtot tos uz Klienta norādīto e-pasta adresi *.pdf un *.xlsx failu formātos. Dokumentu rediģēšanas iespējas ir ierobežotas.
 • Klientam, pēc AML dokumentu saņemšanas, ir pienākums personīgi veikt iekšējās kontroles sistēmas ieviešanu un citu obligāto prasību izpildi, lai tādā veidā nodrošinātu šo dokumentu juridiskā spēka esamību.

 

Piedāvājums Nr.2 un Nr.3

 • Pakalpojuma sniedzējs par maksu sagatavo 1 (vienu) dokumentu sējumu, turpmāk tekstā – AML dokumenti, tajā ietverot visus tos dokumentus, kuri uz šo dokumentu sagatavošanas brīdi Klientam ir nepieciešami Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma, Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma un likuma „Par nodokļiem un nodevām” obligāto prasību izpildīšanai attiecībā uz iekšējās kontroles sistēmas izveidošanu un ieviešanu, risku novērtējumu veikšanu un risku pārvaldības ieviešanu, atbildīgās personas apstiprināšanu utt.
 • Papildus AML dokumentiem Pakalpojuma sniedzējs bez atlīdzības sagatavo Klientam 1 (vienu) dokumentu sējumu ar dažādu uzraudzības un kontroles iestāžu, kā arī starptautisko organizāciju sagatavotajiem ieteikumiem, vadlīnijām un citu informāciju latviešu un angļu valodās, kas var būt noderīga Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma, Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma un likuma „Par nodokļiem un nodevām” prasību izpildīšanai attiecībā uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, terorisma finansēšanas novēršanu un sankciju pārkāpšanas novēršanu, turpmāk tekstā – Informatīvie materiāli.
 • Papildus AML dokumentiem un Informatīvajiem materiāliem Pakalpojuma sniedzējs sagatavo Klientam atsevišķus dokumentus elektronisku dokumentu veidā, rediģēšanai paredzētā versijā MS Word (*.docx) formātā, kurus Klientam var būt nepieciešams aizpildīt un izdrukāt turpmāk lietojot iekšējās kontroles sistēmas dokumentus, turpmāk tekstā – Elektroniskie dokumenti.
 • Ja Klients ir iegādājies no Pakalpojuma sniedzēja AML dokumentu piedāvājumu Nr.2 vai Nr.3, tad Pakalpojuma izpildes rezultātā radītie AML dokumenti Klientam tiek piegādāti latviešu valodā, drukātā veidā, sašūti un ievietoti atbilstošā dokumentu mapē. Informatīvie materiāli tiek piegādāti Klientam latviešu un angļu valodās, atkarībā no katra Informatīvā materiāla sagatavošanas valodas, un ievietoti atbilstošā dokumentu mapē.
 • AML dokumentu un Informatīvo materiālu piegāde tiek veikta darba dienās Rīgas pilsētas robežās, iepriekš saskaņotā laikā. Ja Klientam ir nepieciešama piegāde uz citu vietu, tad Puses atsevišķi vienojas par piegādes nosacījumiem un piegādes maksu.
 • Par AML dokumentu un Informatīvo materiālu saņemšanu un nodošanu Puses paraksta pieņemšanas-nodošanas aktu. Pēc pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas Klientam e-pasta sūtījumā tiek nosūtīti Elektroniskie dokumenti.
 • Klientam, pēc AML dokumentu saņemšanas, ir jāparaksta Pakalpojuma sniedzēja norādītie AML dokumenti par iekšējās kontroles sistēmas ieviešanu un citu obligāto prasību izpildi, lai tādā veidā nodrošinātu šo dokumentu juridiskā spēka esamību.

6. AML sistēmas uzraudzība

 • Ja Klients ir iegādājies no Pakalpojuma sniedzēja AML dokumentu piedāvājumu Nr.3, tad Līguma darbības laikā Pakalpojuma sniedzējs nodrošina Klienta konsultēšanu AML jautājumos, kā arī, pamatojoties uz veiktajiem grozījumiem normatīvajos aktos un/vai uzraudzības un kontroles iestāžu izdotajās vadlīnijās un ieteikumos, elektroniskā formā nosūta Klientam uz tā norādīto e-pasta adresi papildinājumus iekšējās kontroles sistēmas dokumentos. Klientam ir pienākums izdrukāt attiecīgos dokumentus, parakstīt tos tam paredzētajās vietās un uzsākt to pielietošanu tam noteiktajā termiņā.
 • Ja Klients ir iegādājies no Pakalpojuma sniedzēja AML dokumentu piedāvājumu Nr.3, tad Līguma darbības laikā, pēc nepieciešamības un Klienta savlaicīga pieprasījuma, Pakalpojuma sniedzējs nodrošina Klienta interešu pārstāvību uzraudzības un kontroles iestādēs, ja šīs iestādes pieprasa Klientam uzrādīt un iesniegt pārbaudei iekšējās kontroles sistēmas dokumentus, kā arī citos ar šīs instrukcijas darbību saistītajos jautājumos uzraudzības un kontroles iestādēs. Tajā skaitā Pakalpojuma sniedzējs pārstāv Klienta intereses tiesvedībā ar uzraudzības un kontroles iestādēm, cik tālu tiesvedība ir saistīta ar Klienta rīcību Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma prasību izpildi. Saistībā ar likumā „Par nodokļiem un nodevām” noteikto prasību izpildi Pakalpojuma sniedzējs pārstāv Klienta intereses tikai un vienīgi attiecībā uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 22.2 pantā noteikto pienākumu izpildi.

7. Atbildība

 • Pakalpojuma sniedzēja piedāvāto Pakalpojumu mērķis ir pasargāt Klientu no sapratīgi paredzamas nejaušas iesaistīšanās noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā, terorisma finansēšanā vai sankciju pārkāpšanā, tomēr Klientam ir saprotams un Klients apzinās, ka tikai un vienīgi no viņa paša rīcības ir atkarīgs saņemto Pakalpojumu rezultāts. Tajā skaitā Klients apzinās un saprot, ka nepastāv absolūtas garantijas par to, ka Klients tiks pilnībā pasargāts no iesaistīšanās noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā, terorisma finansēšanā vai sankciju pārkāpšanā pat pie visgodprātīgākās pienākumu izpildes.
 • Klients apliecina, ka tam ir saprotams un pieņemams tas, ka AML dokumentu saņemšana no Pakalpojuma sniedzēja neatbrīvo Klientu no pienākuma izpildīt Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā, Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā un likumā „Par nodokļiem un nodevām” noteiktās prasības par iekšējās kontroles sistēmas faktisko pielietošanu, tajā skaitā arī veicot klientu izpēti un ziņojot uzraudzības un kontroles institūcijām par konstatējamiem aizdomīgajiem vai neparastajiem darījumiem.
 • Klients apliecina, ka viņam ir pilnībā zināmas un saprotamas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā, Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā un likumā „Par nodokļiem un nodevām” noteiktās prasības cik tālu tās attiecas uz iekšējās kontroles sistēmas izveidošanu, risku novērtējumu veikšanu un to pielietošanu. Tajā skaitā Klients apliecina, ka viņam ir zināmas un saprotamas normatīvajos aktos noteiktās ziņojumu iesniegšanas prasības un kārtība uzraudzības un kontroles iestādēs.
 • Klients apliecina, ka viņam ir zināms un saprotams pienākums ievērot Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā noteiktās prasības par pienākumu atturēties no aizdomīgu darījumu veikšanas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas jomā un tādu darījumu veikšanas, kā rezultātā tiek pārkāptas starptautiskās vai nacionālās sankcijas.
 • Pakalpojuma sniedzējs nav atbildīgs par normatīvo aktu izmaiņām pēc tam, kad Klients ir saņēmis Pakalpojuma izpildes rezultātā radītos AML dokumentus. Klients apliecina, ka viņam ir zināms pienākums pašam personīgi sekot līdz izmaiņām normatīvajos aktos un, pamatojoties uz šīm izmaiņām, papildināt no Pakalpojuma sniedzēja saņemtos dokumentus, izņemot ja Klients ir iegādājies no Pakalpojuma sniedzēja AML dokumentu piedāvājumu Nr.3, kur dokumentu atjaunināšanu Līguma darbības laikā nodrošina Pakalpojuma sniedzējs.
 • Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi gadījumā, ja saistības nav izpildītas no Pušu gribas neatkarīgu iemeslu dēļ, ko izraisījuši apstākļi, kurus pārvarēt nav Pušu varā. Par Pusēm nepārvaramiem tiek uzskatīti apstākļi, kurus Puses iepriekš nav varējušas paredzēt un nav spējīgas ietekmēt. Puse var atsaukties uz nepārvaramiem apstākļiem tikai un vienīgi gadījumā, ja tā veikusi visas no tās atkarīgās darbības, lai izpildītu savas šajā Līgumā paredzētās saistības. Pēc neparedzēto un nepārvaramo apstākļu novēršanas Pusei ir pienākums nekavējoties turpināt savu līgumsaistību izpildi, tiktāl, ciktāl tas objektīvi iespējams.

8. Atteikuma tiesības

 • Klientam ir tiesības atteikties no Pakalpojuma saņemšanas līdz brīdim, kad Klients ir veicis Pakalpojuma sniedzēja piestādītā rēķina apmaksu. Pēc rēķina apmaksas Klientam nav tiesību atteikties no Pakalpojuma saņemšanas.
 • Klients apliecina, ka viņš Pakalpojumu iegādājas tikai un vienīgi savas komercdarbības vai saimnieciskās darbības ietvaros un uz viņu nav attiecināmas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma normas par atteikuma tiesībām distances līguma slēgšanas gadījumos.

9. Autortiesības

 • Autora mantiskās tiesības (kuras reglamentē Autortiesību likums) uz Līguma izpildes rezultātā radītajiem autortiesību objektiem pilnībā pieder Pakalpojuma sniedzējam. Klients, saņemot pakalpojumus no Pakalpojuma sniedzēja, iegūt tiesības lietot Pakalpojuma izpildes rezultātā radītos AML dokumentus un Elektroniskos dokumentus tikai un vienīgi savām personīgajām komercdarbības vajadzībām, lai izpildītu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma, Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma un likuma „Par nodokļiem un nodevām” prasības.
 • Klientam nav tiesību izplatīt, pavairot, pārveidot, pārstrādāt vai kā citādi izmantot Līguma izpildes rezultātā radītos autortiesību objektus. Klients drīkst modificēt un savām personīgajām vajadzībām pavairot tikai un vienīgi tās datnes un tekstuālos objektus, kurus tas saņem no Pakalpojuma sniedzēja rediģēšanai paredzētā versijā kā Elektroniskos dokumentus.

10. Konfidencialitāte

 • Visi Līguma noteikumi, kā arī informācija, ko Pakalpojuma sniedzējs ir ieguvis no Klienta Pasūtījuma izpildes ietvaros un kura nav iepriekš publiskota vai bijusi citādi likumīgi publiski pieejama, ir uzskatāma par konfidenciālu. Pakalpojuma sniedzējs apņemas neizpaust šādu informāciju trešajām personām bez Klienta rakstveidā paustas piekrišanas.
 • Šā Līguma ietvaros veiktā Pakalpojuma izpildes rezultātā iegūtā informācija un dati, ko Klients saņēmis no Pakalpojuma sniedzēja, nevar tikt nodota trešajām personām bez Pakalpojuma sniedzēja rakstiskas piekrišanas, izņemot normatīvajos aktos noteiktās uzraudzības un kontroles institūcijas.

11. Datu aizsardzība

 • Pakalpojuma sniedzējs aizsargā visus no Klienta saņemtos fizisko personu datus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un Fizisko personu datu apstrādes likumu.
 • Papildus informācija par fizisko personu datu aizsardzību un to izmantošanu ir noteikta Pakalpojumu sniedzēja Privātuma politikā (pieejams: https://doku.lv/privatuma-atruna/).

12. Strīdu izšķiršanas kārtība

 • Klients var iesniegt rakstisku sūdzību Pakalpojuma sniedzējam par saņemto Pakalpojumu kvalitāti, tajā skaitā par pārrakstīšanās kļūdām dokumentos. Pakalpojuma sniedzējs apņemas pēc iespējas ātri, bet ne ilgāk kā 15 (piecpadsmit) dienu laikā izvērtēt sūdzības pamatotību. Ja Pakalpojuma sniedzējs atzīst sūdzību par pamatotu, tad Klientam tiek piedāvāts novērst dokumentos konstatētās kļūdas bez papildus maksas.
 • Klients piekrīt, ka jebkuru prasību celšana pret Pakalpojuma sniedzēju saistībā ar zaudējumiem, kas radušies šā Līguma izpildē, nevar pārsniegt Pakalpojuma maksu, ko Klients ir samaksājis Pakalpojuma sniedzējam.
 • Ja Puses nav spējušas atrisināt strīdus sarunu ceļā šajā Līgumā noteiktajā kārtībā, tad jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiks galīgi izšķirts Rīgas Starptautiskajā šķīrējtiesā, šķīrējtiesas reģ. Nr. 40003738859, saskaņā ar šīs šķīrējtiesas reglamentu, viena šķīrējtiesneša sastāvā, par šķīrējtiesas valodu nosakot latviešu valodu un šķīrējtiesas procesa vietu Rīgu. Lieta tiek izskatīta rakstveida procesā, ja to pieļauj šķīrējtiesas reglaments un spēkā esošie normatīvie akti.

13. Piemērojamās tiesības

 • Puses piemēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus šā Līguma izpildei un visiem citiem jautājumiem, kas saistīti ar šā Līguma spēkā esamību.
 • Ja kāds no šā Līguma noteikumiem zaudē spēku vai arī tiek atzīts par spēkā neesošu normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, pārējie Līguma noteikumi saglabā savu spēku, ciktāl tas ir iespējams un šādā gadījumā Pusēm ir pienākums piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

14. Līguma termiņš

 • Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Klients ir veicis Pakalpojumu pasūtījumu aizpildot pasūtījuma formu Tīmekļa vietnē un apliecinot piekrišanu Līgumam.
 • Ja Klients ir iegādājies no Pakalpojuma sniedzēja AML dokumentu piedāvājumu Nr.1 vai Nr.2, tad Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Pakalpojuma sniedzējs nodod AML dokumentus Klientam un Puses paraksta pieņemšanas – nodošanas aktu.
 • Ja Klients ir iegādājies no Pakalpojuma sniedzēja AML dokumentu piedāvājumu Nr.3, tad Līgums ir spēkā 1 (vienu) gadu no brīža, kad Pakalpojuma sniedzējs nodod dokumentus Klientam un Puses paraksta pieņemšanas – nodošanas aktu. Ja Klients ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pirms Līguma beigu termiņa ir apmaksājis Pakalpojuma sniedzēja piestādīto rēķinu par šā Līguma pagarināšanu, tad Līgums pagarinās uz 1 (vienu) gadu.

© SIA „Mconsulting”. Doku.lv pakalpojumu līguma noteikumi. V.1.4. no 30.11.2018.