Grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā

Grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā

Lai risinātu Eiropas Padomes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu novērtēšanas ekspertu komitejas jeb “Moneyval” konstatētos trūkumus normatīvajos aktos, 2019.gada 13.jūnijā Saeima pieņēma grozījumus Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā (Sankciju likums). Līdztekus grozījumiem Sankciju likumā, Ministru kabinets 2019.gada 9.jūlijā pieņēma noteikumus Nr.327 „Starptautisko un nacionālo sankciju ierosināšanas un izpildes kārtība”, kuri aizstāj 2016.gada 15.jūlija noteikumus Nr.468., nosakot starptautisko sankciju ierosināšanas un izpildes kārtību.

Grozījumi NILLTFN likumā – būtiskākās izmaiņas likuma piemērotājiem, kuras stājās spēkā 2019.gada 29.jūnijā

Grozījumi NILLTFN likumā – būtiskākās izmaiņas likuma piemērotājiem, kuras stājās spēkā 2019.gada 29.jūnijā

2019.gada 13.jūnijā Saeima pieņēma grozījumus Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā (NILLTFN likums). Ar šiem grozījumiem tiks pārņemtas jaunās Eiropas direktīvas naudas atmazgāšanas novēršanas jomā (AML IV direktīvas) prasības, kā arī likums tiks pilnveidots atbilstoši starptautiskās Finanšu darījumu darba grupas un Eiropas Padomes «Moneyval» ekspertu ieteikumiem.

Kā rīkoties, ja klients apmaksā rēķinu skaidrā naudā?

Kā rīkoties, ja klients apmaksā rēķinu skaidrā naudā?

Par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma jeb NILLTFN likuma subjektiem ir uzskatāmi preču un pakalpojumu sniedzēji, kuri par pārdotajām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem saņem no klienta samaksu skaidrā naudā EUR 10 000 vai lielākā apmērā. Ne viens vien preču tirgotājs pamatoti jautā, kā gan ir iespējams veikt samaksu skaidrā naudā par šādu summu, ja reiz  likums „Par nodokļiem un nodevām” vispār liedz veikt skaidras naudas darījumus par summu virs 7200 euro.

OFAC sankcijas

OFAC sankcijas

Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma (Sankciju likums) 1.panta 1.punktā ir noteikti vairāki starptautisko sankciju piemērotāji (ANO, Eiropas Savienība), kuru noteiktās sankcijas ir obligāti izpildāmas un saistošas visām personām. Tajā pat laikā neskaidrības rada Sankciju likuma 2.panta 1.daļa, kas papildus jau…

Klienta izpētes procedūru salīdzinājums

Klienta izpētes procedūru salīdzinājums

Veicot klienta izpēti, lai noteiktu klientam piemītošos noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas un sankciju pārkāpšanas riskus, pastāv iespēja veikt klienta izpēti trīs dažādos veidos. Tas ir, klienta izpēti iespējams veikt standarta izpētes procedūrā, padziļinātās izpētes procedūrā vai arī vienkāršotās izpētes procedūrā.

Gints Metāls: Vai Latvija vēlas pildīt ‘Moneyval’ prasības un sakārtot AML jomu?

Gints Metāls: Vai Latvija vēlas pildīt ‘Moneyval’ prasības un sakārtot AML jomu?

Pagājušā gada februārī sabiedrības uzmanība bija pievērsta “ABLV Bank” slēgšanai, kuras pamatā bija ASV Finanšu ministrijas Finanšu noziegumu apkarošanas institūcijas (“FinCEN”) ziņojums par to, ka “ABLV Bank” ilgstoši pieļautas dažādas naudas atmazgāšanas shēmas, kas palīdzējušas Ziemeļkorejas kodolieroču programmai, kā arī nelegālām darbībām Azerbaidžānā, Krievijā un Ukrainā. Nākamais trieciens Latvijas starptautiskajai reputācijai un spējai apkarot naudas atmazgāšanu sekoja līdz ar 2018. gada 23. augustā publicēto Eiropas Padomes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas ekspertu komitejas (“Moneyval”) ziņojumu, atsevišķās jomās vērtējot Latvijas spēju novērst naudas atmazgāšanu kā zemu un fundamentāli uzlabojamu.

Klienta identifikācijas un izpētes obligātie nosacījumi Sankciju likuma izpildei

Klienta identifikācijas un izpētes obligātie nosacījumi Sankciju likuma izpildei

2019.gada 1.maijā stāsies spēkā grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā (Sankciju likums), kas pieprasīs komersantiem veikt starptautisko un nacionālo sankciju riska novērtējumu, lai noskaidrotu, novērtētu, izprastu un pārvaldītu savai darbībai vai klientiem piemītošo starptautisko un nacionālo sankciju riskus.

Klienta identifikācijas un izpētes obligātie nosacījumi NILLTFN likuma izpildei

Klienta identifikācijas un izpētes obligātie nosacījumi NILLTFN likuma izpildei

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums likums (NILLTFN likums) dažādām komersantu grupām paredz atšķirīgus priekšnoteikumus gadījumiem, kuros ir veicama klientu identifikācija un izpēte. Tāpat NILLTFN likums paredz atšķirīgus klienta identifikācijas un izpētes priekšnosacījumus gadījumiem, kad ar klientu tiek uzsāktas darījumu attiecības vai veikts gadījuma rakstura darījums.

Klienta darījumu uzraudzības process, ievērojot NILLTFN likuma prasības

Klienta darījumu uzraudzības process, ievērojot NILLTFN likuma prasības

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (NILLTFN likums) 20.pants paredz pienākumu likuma subjektiem veikt klienta darbību un darījumu uzraudzību, lai pārliecinātos, vai darījumi nav uzskatāmi par neparastiem vai aizdomīgiem.

Fizisko personu datu apstrāde – AML dokumentu sagatavošana

Fizisko personu datu apstrāde – AML dokumentu sagatavošana

Aizpildīta klientu anketa satur ievērojamu daudzumu ar dažādiem fizisko personu datiem. Tā, piemēram, klientu anketās tiek norādīti ne tikai klientu pārstāvju dati un kontaktinformācija, bet arī dati par to patiesā labuma guvējiem un šo personu saistību ar politiski nozīmīgām personām. Tamdēļ ir pašsaprotamas atsevišķu personu bažas par to vai visu šo datu iegūšanai un apstrādei ir likumīgs pamats.