Noderīgas saites

1. Komersanti un to patiesie labuma guvēji (PLG)

 1. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācija par Latvijas Republikā reģistrētajiem komersantiem. Pieejams: https://www.ur.gov.lv/lv/
 2. VID Publiskojamo datu bāze ar informāciju par Latvijas Republikas rezidentiem. Pieejams: https://www6.vid.gov.lv/
 3. VID Publiskojamo datu bāzes pakalpojums „Politiski nozīmīgas personas” Politiski nozīmīgu personu un to ģimenes locekļu pārbaudei. Pieejams: https://www6.vid.gov.lv/PNP
 4. VID Publiskojamo datu bāzes pakalpojums „Valsts amatpersonu deklarācijas” Politiski nozīmīgu personu un to ģimenes locekļu pārbaudei. Pieejams: https://www6.vid.gov.lv/VAD
 5. Lursoft pakalpojumi komersantu un to PLG datu pārbaudei (bezmaksas un maksas pakalpojums ar reģistrāciju). Pieejams: https://www.lursoft.lv
 6. Eiropas valstu PLG reģistri. Apraksts par dažādu Eiropas valstu PLG reģistriem un saites uz šo reģistru tīmekļa vietnēm. Pieejams: https://www.blockint.nl/kyc/ubo-registers-in-the-eu/
 7. Eiropas biznesa reģistrs citu Eiropas valstu komersantu un to PLG datu pārbaudei. Pieejams: https://www.ebr.lv/en/#
 8. Eiropas e-tiesiskuma portāla sadaļa “Atrast uzņēmumu”, kas Saskaņā ar direktīvu 2012/17/ES aptvers ES valstu, kā arī Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas komercreģistrus (pakalpojums nav pilnībā funkcionējošs un par tā lietošanu var tikt prasīta samaksa). Pieejams: https://e-justice.europa.eu/content_find_a_company-489-lv.do?init=true
 9. Kyckr starptautiskais kompāniju reģistrs citu valstu komersantu un to PLG datu pārbaudei. Pieejams: https://portal.kyckr.com/home.aspx
 10. LexisNexis reģistri risku vadībai un citu valstu komersantu un to PLG datu pārbaudei (maksas pakalpojums ar reģistrāciju). Pieejams: https://risk.lexisnexis.com
 11. InforCredit group reģistri risku vadībai un citu valstu komersantu un to PLG datu pārbaudei (maksas pakalpojums ar reģistrāciju). Pieejams: https://www.infocreditgroup.com
 12. Izmeklēšanas līdzekļu kopums Investigative Dashboard. Pieejams: https://investigativedashboard.org/databases/
 13. Politiski nozīmīgu personu meklēšanas rīks. Pieejams: https://pepchecker.com/
 14. Offshore Leaks saraksti (Panama Papers, the Offshore Leaks, the Bahamas Leaks the Paradise Papers). Pieejams: https://offshoreleaks.icij.org

2. Personu apliecinoši dokumenti un pilnvaras

 1. Portāla Latvija.lv e-pakalpojums personu apliecinoša dokumenta pārbaudei Latvijas Republikas Nederīgo dokumentu reģistrā. Pieejams: https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP22/Apraksts
 2. Personu apliecinoša dokumenta vizuālā pārbaude Eiropas Padomes tiešsaistes pakalpojumā autentisku personu apliecinošu un ceļošanas dokumentu vizuālajai pārbaudei publiskajā reģistrā PRADO. Pieejams: https://www.consilium.europa.eu/prado/lv/prado-start-page.html
 3. Eiropas Savienības personu apliecinošu dokumentu numuru pārbaude (pdf dokuments, sekot norādēm saitēs). Pieejams: https://www.consilium.europa.eu/prado/LV/check-document-numbers.html
 4. Personu apliecinošu dokumentu derīguma pārbaude ceļošanas dokumentu publiskajā reģistrā tiešsaistē reģistrā PRADO. Pieejams: https://www.consilium.europa.eu/prado/lv/search-by-document-country.html
 5. Latvijas Zvērinātu notāru padomes e-pakalpojums notariāli izdotu pilnvaru pārbaudei (aktuālās un atsauktās pilnvaras, maksas pakalpojums). Pieejams: https://www.latvijasnotars.lv/pilnvaras
 6. Latvijas Republikas oficiālo publikāciju arhīvs izdevuma „Latvijas Vēstnesis” tīmekļa vietnē komercreģistra, laulāto mantisko attiecību, mantojuma, pilnvaru atsaukumu, politisko partiju reģistra ziņu un citu oficiāli publicējamo ziņu pārbaudei . Pieejams: https://vestnesis.lv
 7. Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu klienta identifikācijas dokumentu apstiprināšanas pārbaudi. Pieejams: http://www.mfa.gov.lv/konsulara-informacija/dokumentu-apliecinasana-ar-apostille-un-legalizacija
 8. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpojumi Latvijas iedzīvotāju rīcībspējas, ziņu par personas nāvi, deklarētās dzīves vietas adreses, personas koda atbilstības un citas informācijas pārbaudei. Pieejams: https://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/informacija-no-iedzivotaju-registra/e-pakalpojumi-zinu-sanemsanai.html 

3. Saimnieciskā darbība

 1. VID Publiskojamo datu bāze ar informāciju par saimnieciskās darbības veicēju un komersantu struktūrvienībām, nodokļu parādiem, saimnieciskās darbības apturēšanu, PVN numuru, speciālajām atļaujām un licencēm u.c. Pieejams: https://www6.vid.gov.lv
 2. Eiropas Komisijas tīmekļa vietne dalībvalstu PVN numuru pārbaudei. Pieejams: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=lv
 3. Eiropas Komisijas tīmekļa vietne dalībvalstu fizisko personu – nodokļu maksātāju reģistrācijas numuru pārbaudei. Pieejams: https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/
 4. Kredītu informācijas biroja kredītvēstures atskaites par Latvijas un ārvalstu uzņēmumiem (maksas pakalpojums ar reģistrāciju). Pieejams: http://www.kib.lv/uznemumiem/pakalpojumi/
 5. Valstu salīdzinošie ekonomiskie un tiesiskie rādītāji, revīzijas un auditu standartu kvalitāte atbilstoši Pasaules Bankas vērtējumam. Pieejams:  https://tcdata360.worldbank.org/topics
 6. Eiropas Centrālās bankas publicētie euro atsauces kursi (sliekšņa deklarāciju iesniegšanai vai citām valūtas kursu konvertācijas vajadzībām, ja darījums notiek ārvalstu valūtā). Pieejams: https://www.bank.lv/statistika/valutu-kursi/aktualie
 7. Xe Currency Converter valūtu maiņas kursi atbilstoši biržas cenām (sliekšņa deklarāciju iesniegšanai vai citām valūtas kursu konvertācijas vajadzībām, ja darījums notiek ārvalstu valūtā, kuras maiņas kursu pret euro neuzrāda ECB). Pieejams: https://www.xe.com/currencyconverter/
 8. Currency Converter valūtu maiņas kursi ar vēsturiskajiem maiņas kursa grafikiem (sliekšņa deklarāciju iesniegšanai ja darījums notiek ārvalstu valūtā, kuras maiņas kursu pret euro neuzrāda ECB). Pieejams: https://www.worldforexrates.com
 9. Marine-Traffic kravas kuģu identifikācijas un izsekošanas portāls. Pieejams: www.marinetraffic.com/
 10. FleetMon kravas kuģu identifikācijas un izsekošanas portāls. Pieejams: https://www.fleetmon.com/
 11. VesselFinder kravas kuģu identifikācijas un izsekošanas portāls. Pieejams: https://www.vesselfinder.com
 12. Searates jūras konteineru izsekošanas vietne. Pieejams: www.searates.com

4. Sadarbības partneru valstis un augsta riska valstis

 1. Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskas zonas dalībvalstis. Nīderlandes Karalistes tīmekļa vietne ar valstu sarakstiem. Pieejams: https://www.netherlandsworldwide.nl/documents/frequently-asked-questions/eu-eea-efta-and-schengen-countries
 2. NATO dalībvalstis. NATO tīmekļa vietne ar valstu sarakstu. Pieejams: https://www.nato.int/cps/en/natohq/nato_countries.htm
 3. OECD dalībvalstis. OECD tīmekļa vietne ar valstu sarakstu. Pieejams. Pieejams: https://www.oecd.org/about/members-and-partners/
 4. KnowYourCountry informācija par valstu AML jomas atbilstību starptautiskajiem standartiem, kopējo politisko un ekonomisko situāciju u.c. (pakalpojumu var lietot bez maksas, gan arī var reģistrēties un abonēt papildus pakalpojumus). Pieejams: https://www.knowyourcountry.com/copy-of-country-reports
 5. Latvijas Republikas Ministru kabineta apstiprinātais zemu nodokļu un beznodokļu valstu un teritoriju saraksts. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/319726-noteikumi-par-zemu-nodoklu-vai-beznodoklu-valstim-un-teritorijam
 6. Eiropas Savienības augsta riska trešo valstu saraksts Eiropas Savienības augsta riska trešo valstu saraksts pēc Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2016/1675 un tās papildinājumiem vai grozījumiem. Pieejams: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-supervision-and-risk-management/anti-money-laundering-and-counter-terrorist-financing/eu-policy-high-risk-third-countries_lv
 7. Eiropas Savienības augsta riska trešo valstu saraksts pēc Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2016/1675 un tās papildinājumiem vai grozījumiem. Pieejams: https://finance.belgium.be/en/high-risk-countries
 8. Eiropas Savienības nesadarbojošos valstu saraksts nodokļu jomā (nodokļu paradīzes). Pieejams: https://ec.europa.eu/taxation_customs/tax-common-eu-list_en
 9. FATF nesadarbojošos valstu saraksts. Pieejams: http://www.fatf-gafi.org/countries/#high-risk
 10. FATF augsta riska valstu saraksts. Pieejams: https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/
 11. Informācija par valstu atbilstību FATF rekomendācijām un to noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas sistēmu efektivitāti. Pieejams: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/4th-Round-Ratings.pdf
 12. Moneyval uzraudzībā esošo valstu saraksts un novērtējuma rezultāti. Pieejams: https://www.coe.int/en/web/moneyval/jurisdictions
 13. Tranparency International informācija par korupcijas riskiem valstīs. Pieejams: https://www.transparency.org/en/cpi
 14. The Economist Demokrātijas indekss. Pieejams: https://www.economist.com/graphic-detail/2022/02/09/a-new-low-for-global-democracy
 15. Credendo eksporta darījumu un investīciju darījumu politisko un komerciālo risku novērtējums. Pieejams: https://credendo.com/en/country-risk
 16. Bāzeles pārvaldības institūta starptautiskais NILL un TF indekss (Basel AML Index). Pieejams: https://www.baselgovernance.org/basel-aml-index/public-edition-map
 17. Interaktīvās kartes ar FATF augsta riska valstīm, OECD nodokļu caurspīdīguma indeksiem, Bāzeles pārvaldības institūta NILL un TF indeksiem, globālo miera indeksu, globālo terorisma indeksu, nodokļu caurspīdīguma indeksu. Pieejams: https://aml-cft.net/high-risk-countries/#FATF
 18. Tax Justice Network Finanšu slepenības indekss. Pieejams: https://www.financialsecrecyindex.com
 19. Briseles pretkorupcijas portāls GAN. Informācija par korupcijas riskiem dažādās nozarēs, noziedzību un cita veida riska faktoriem dažādās valstīs. Pieejams: https://www.ganintegrity.com/portal/country-profiles/
 20. ASV Valsts Departamenta saraksts ar galvenajām nelegālo narkotiku ražošanas, tranzīta, izcelsmes valstīm un naudas atmazgāšanas valstīm. Pieejams: https://www.everycrsreport.com/files/2021-02-25_R46695_3f0e06048b2d8b5716e0a220f41b881241ecb74a.pdf
 21. ASV Valsts Departamenta saraksts ar nelegālo narkotiku ražošana vai tranzīta valstīm (Major illicit drug producing or transit). Pieejams: https://www.state.gov/presidential-determination-on-major-drug-transit-or-major-illicit-drug-producing-countries-majors-list/
 22. Risk Indexes globālais korupcijas indekss, korporatīvās noziedzības indekss un cilvēktiesību indekss. Pieejams: https://risk-indexes.com
 23. Pasaules Bankas Starptautiskie pārvaldības indikatori (Worldwide Governance Indicators (WGI)). Pieejams: http://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Report
 24. Reportieri bez robežām Preses brīvības indekss (Reporters Without Borders Press Freedom Index). Pieejams: https://rsf.org/en/ranking

5. Terorisms un proliferācija

 1. Vision of Humanity globālais terorisma indekss un globālais miera indekss. Pieejams: https://www.visionofhumanity.org/maps/global-terrorism-index/#/
 2. Eiropas Savienības teroristu saraksti. Pieejams: https://www.mfa.gov.lv/arpolitika/par-eiropas-savienibas-ierobezojosiem-pasakumiem/es-teroristu-saraksts
 3. ASV Valsts Departamenta terorismu atbalstošo valstu saraksts. Pieejams: https://www.state.gov/state-sponsors-of-terrorism/
 4. ASV Valsts Departamenta ārvalstu teroristisko organizāciju saraksts. Pieejams: https://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123085.htm
 5. ASV Valsts Departamenta ziņojumi par valstu atbalstu teroristu aktivitātēs. Pieejams: https://www.state.gov/j/ct/rls/crt/index.htm
 6. Globālā terorisma datu bāze. Interaktīvās kartes ar teroristu uzbrukumu vietām. Pieejams: https://www.start.umd.edu/gtd/
 7. Proliferācijas statusa kartes ar masu iznīcināšanas ieroču izplatību. Pieejams: https://carnegieendowment.org/2009/02/26/global-proliferation-status-map-pub-19364

6. Sankcijas

 1. Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas informācija par stratēģiskas nozīmes precēm – militārām un divējāda lietojuma priekšmetiem. Pieejams: https://www.mfa.gov.lv/arpolitika/drosibas-politika/strategiskas-nozimes-precu-kontrole
 2. Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas informācija par ANO un Eiropas Savienības piemēroto sankciju sarakstiem. Pieejams: https://www.mfa.gov.lv/lv/eiropas-savienibas-un-ano-sankcijas
 3. Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas informācija par OFAC sankcijām. Pieejams: https://www.mfa.gov.lv/lv/nacionalas-un-asv-ofac-sankcijas
 4. ANO sankciju datubāze, kur apkopota būtiskākā informācija par ANO sankcijām. Pieejams: https://unsanctionsapp.com/
 5. ANO Drošības padomes piemēroto sankciju saraksts. Pieejams: https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list
 6. ANO Drošības padomes piemēroto sankciju datu bāze. Pieejams: https://scsanctions.un.org/search/
 7. Eiropas Savienības sankciju karte. Pieejams: https://www.sanctionsmap.eu/#/main
 8. Eiropas Savienības Diplomātiskā dienesta datu bāze ar sankciju sarakstiem (nepieciešama reģistrācija datu bāzes lietošanai). Pieejams: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/fsd/fsf
 9. Konsolidētais ES finanšu ierobežojumu (sankciju) saraksts. Pieejams: https://www.mfa.gov.lv/images/20210219-FULL.pdf
 10. Amerikas Savienoto valstu Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (Office of Foreign Assets – OFAC) piemēroto sankciju saraksts. Pieejams: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/Other-OFAC-Sanctions-Lists.aspx
 11. Amerikas Savienoto valstu Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (Office of Foreign Assets – OFAC) piemēroto sankciju saraksts pēc valstīm un sankciju programmas. Pieejams: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx
 12. Lursoft sankciju katalogs (pakalpojumu var lietot bez maksas, gan arī var reģistrēties un abonēt papildus pakalpojumus). Pieejams: https://sankcijas.lursoft.lv/site/index
 13. Amerikas Savienoto valstu Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (Office of Foreign Assets – OFAC) sankcionēto valstu saraksts un to valstu saraksts, uz kurām ASV Valsts departaments aizliedz militārā/kosmosa aprīkojuma vai tehnisko datu eksportu uz šīm valstīm un tehnoloģiju nodošanu valstu ārvalstu pilsoņiem. Pieejams: https://orpa.princeton.edu/export-controls/sanctioned-countries
 14. Finanšu izlūkošanas dienesta apvienotais ANO, ES, Latvijas nacionālo un ASV sankciju saraksts. Pieejams: http://sankcijas.fid.gov.lv
 15. Lielbritānijas apvienotais sankciju saraksts. Pieejams: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets/consolidated-list-of-targets
 16. Nīderlandes apvienotais sankciju saraksts. Pieejams: http://www.bscn.nl/sanctions-consulting/sanctions-list-countries
 17. Apvienotais sankciju saraksts no NameScan (pakalpojumu var lietot bez maksas, gan arī var reģistrēties un abonēt papildus pakalpojumus). Pieejams: https://namescan.io/FreeSanctionsCheck.aspx
 18. ES muitas nomenklatūras vietne preču kodu pārbaudei. Pieejams: https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp
 19. VID muitas nomenklatūras kodu saraksts divējāda lietojuma preču pārbaudei. Pieejams: https://itvs.vid.gov.lv/itms/
 20. FinCen noteiktie pasākumi (USA Patriot Act 311 Special Measures (FinCen)). Pieejams:  https://www.fincen.gov/resources/statutes-and-regulations/311-special-measures
 21. Pasaules Bankas saraksts ar krāpšanā vai korupcijā sankcionētiem uzņēmumiem (World Bank Listing of Ineligible Firms and Individuals). Pieejams:  https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms
 22. ASV Rūpniecības un drošības biroja bloķēto personu saraksts (Bureau of Industry and Security (BIS) The Denied Persons List). Pieejams:  https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/denied-persons-list
 23. ES, ANO un OFAC apvienotā sankciju karte. Pieejams:  https://www.sanctionsexpert.com/map