Līgumu slēgšana ar sadarbības partneriem, ievērojot NILLTPFN likuma un Sankciju likuma prasības

Civillikuma 1482.pants paredz, ka darījumi jāizteic rakstiski vai nu pēc likuma, vai pēc dalībnieku labprātīgas vienošanās. Savukārt atbilstoši Civillikuma 1492.pantam rakstisku darījumu aktus var sastādīt tādā formā, kā katrs vēlas; pie tam nav vajadzīgas nekādas sevišķas formalitātes un darījuma dalībnieki nav saistīti ne ar kādiem paraugiem. Tādējādi Latvijā starp komersantiem un to klientiem pastāv pilnīga līgumu formas un satura brīvība. Attiecīgi arī darījuma puses pašas var izvēlēties kādus nosacījumus iekļaut līgumos.

Līgumu noteikumi NILLTPFN likuma un Sankciju likuma izpildei

Līgumu slēgšana: Latvijā reģistrēti komersanti un ārvalstu komersanti

Attiecībā uz līgumu saturu izveidi pastāv viedoklis, ka līgumos nav nepieciešams atrunāt vispārsaistošas tiesību normas, jo tās strīdus gadījumā tiktu piemērotas pašas par sevi, neatkarīgi no tā vai tās vēlreiz ir citētas līgumos. Šāda pieeja ir pareiza un pamatota, ja abas puses apzinās savas tiesības un pienākumus, kā arī starp pusēm neradīsies strīds par līguma izpildei un strīdus risināšanai piemērojamo likumu. Proti, ja līgums tiek slēgts starp diviem Latvijā reģistrētiem komersantiem, strīdam par to, ka līguma izpildei piemērojami Latvijas likumi un strīds izskatāms Latvijas tiesā, nevajadzētu rasties.

Tajā pašā laikā, ja viena no darījumu pusēm ir ārvalstu komersants, puses parasti papildu vienojas par piemērojamo likumu pašu līgumsaistību izpildei un strīdu izskatīšanai, kā arī tiesvedības valsti un pat konkrētu tiesu vai šķīrējtiesu. Ja šādā situācijā nav iespējams vienoties ar darījumu partneri par Latvijas likumu piemērošanu un strīdu skatīšanu Latvijas tiesās, tad būtu lietderīgi panākt to, ka līgumā tiek ietvertas atsauces uz Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (NILLTPFN likums) un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma (Sankciju likums) prasībām. Šādu atsauču ietveršana palīdzētu mazināt iespējamās negatīvās sekas gadījumos, ja NILLTPFN likuma un Sankciju likuma subjektam – Latvijas komersantam – rodas nepieciešamība atkāpties no līgumsaistību izpildes tieši NILLTPFN likumā noteiktajos gadījumos vai Sankciju likuma pārkāpuma gadījumā.

Piemēram, ja līgumā nav izdarīta atsauce un NILLTPFN likuma un Sankciju likuma noteikumiem, kas Latvijas komersantam ļautu atkāpties no līguma izpildes bez jebkādām sankcijām, ārvalsts tiesa, it īpaši, ja tā atrodas ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm, var neņemt vērā ES AML direktīvu un Latvijas nacionālo likumu noteikumus. Šādā gadījumā ārvalsts tiesa varētu lemt par zaudējumu atlīdzības piedziņu no Latvijas komersanta, kaut arī Latvijas komersants būtu labticīgi izmantojis NILLTPFN likuma 40.pantā noteiktās tiesības, kas to atbrīvo no visa veida civiltiesiskās atbildības godprātīgas NILLTPFN likuma pildīšanas gadījumos.

Līguma noteikumi ar atsauci uz NILLTPFN likumu un Sankciju likumu

Piedāvājam paraugus atsevišķu līgumu noteikumu formulējumiem, lai papildus noteiktu sadarbības partnera pienākumu informēt NILLTPFN likuma un Sankciju likuma subjektu par izmaiņām tā sniegtajā informācijā, kā arī par NILLTPFN likuma un Sankciju likuma subjekta tiesībām vienpusēji atkāpties no līguma izpildes.

Par izmaiņām datos

Pamatojoties uz Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma prasībām, Pasūtītājam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā, rakstveidā paziņot Izpildītājam par jebkuru Pušu starpā noslēgtā Līguma noslēgšanai paziņoto datu izmaiņām, tostarp par izmaiņām Pasūtītāja:

1) reģistrācijas informācijā;
2) valdes vai padomes locekļu sastāvā;
3) pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pasūtītāju sastāvā,
4) dalībnieku un/vai patiesā labuma guvēju sastāvā;
5) saimnieciskās darbības nozarē un galvenajos sadarbības partneros vai darbības reģionos;
6) darbības mērķos vai citos ar saimniecisko darbību saistītajos apstākļos, kuri var būt būtiski Izpildītājam tā likumā noteikto pienākumu izpildei.

Par politiski nozīmīgām personām

Pamatojoties uz Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasībām, Pasūtītājam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā, rakstveidā paziņot Izpildītājam, ja Pasūtītāja patiesā labuma guvējs iegūst politiski nozīmīgas personas statusu, politiski nozīmīgas personas ģimenes locekļa statusu vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītas personas statusu jau pēc šī Līguma noslēgšanas un darījuma attiecību uzsākšanas.
Par politiski nozīmīgu personu tiek atzīta persona, kura Latvijas Republikā, Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai trešajā valstī ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu, tai skaitā valsts varas augstākā amatpersona, valsts administratīvās vienības (pašvaldības) vadītājs, valdības vadītājs, ministrs (ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, ja attiecīgajā valstī ir šāds amats), valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā), parlamenta deputāts vai līdzīgas likumdošanas struktūras loceklis, politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis, konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis), augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes loceklis, centrālās bankas padomes vai valdes loceklis, vēstnieks, pilnvarotais lietvedis, bruņoto spēku augstākais virsnieks, valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis, starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu.

Par politiski nozīmīgas personas ģimenes locekli tiek atzīta persona, kura ir politiski nozīmīgas personas:
1) laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona, ja attiecīgās valsts likumi tai nosaka šādu statusu;
2) bērns vai politiski nozīmīgas personas laulātā vai laulātajam pielīdzināmas personas bērns, viņa laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona;
3) vecāks, vecvecāks vai mazbērns;
4) brālis vai māsa.

Par ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītu personu ir atzīstama fiziskā persona, par kuru ir zināms, ka tai ir darījuma vai citas ciešas attiecības ar politiski nozīmīgu personu, vai tā ir akcionārs vai dalībnieks vienā un tajā pašā komercsabiedrībā ar politiski nozīmīgu personu, kā arī fiziskā persona, kura ir vienīgā tāda juridiska veidojuma īpašnieks, par ko ir zināms, ka tas faktiski izveidots politiski nozīmīgas personas labā.

Par sankcijām

Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji nekavējoties izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Pasūtītājam rakstveidā, ja saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma nosacījumiem, Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā attiecībā uz Pasūtītāju, tā valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pasūtītāju, vai Pasūtītāja patiesā labuma guvēju ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

Par zaudējumu atlīdzību

Gadījumā, ja Izpildītājs izmanto Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā noteiktās tiesības vienpusēji atkāpties no šā Līguma izpildes, tad Pasūtītājam nav tiesību pieprasīt jebkāda veida zaudējumu un nemateriālā kaitējuma, tostarp, bet ne tikai, negūtās peļņas, līgumsodu, nokavējuma procentu, morālā kaitējuma atlīdzinājumu.

 

—————————————————————————————
Šajā rakstā minētais ir tikai un vienīgi raksta autoru personīgais viedoklis un lasītājam ir pienākums personīgi pieņemt lēmumus par savu rīcību. Šis raksts nepauž oficiālu viedokli vai rekomendācijas, jo katra situācija var atšķirties no rakstā minētajiem apstākļiem.