Klienta izpētes procedūru salīdzinājums

Veicot klienta izpēti, lai noteiktu klientam piemītošos noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas un sankciju pārkāpšanas riskus, pastāv iespēja veikt klienta izpēti trīs dažādos veidos. Tas ir, klienta izpēti iespējams veikt standarta izpētes procedūrā, padziļinātās izpētes procedūrā vai arī vienkāršotās izpētes procedūrā.

Standarta klienta izpēte (Standard Due Diligence)

Standarta klienta izpēte ir klienta izpētes līmenis, kas tiek lietots vairumā gadījumu. Pārsvarā tās ir situācijas, kurās pastāv potenciālais risks, bet ir maza iespēja, ka šie riski tiks īstenoti.

Standarta klienta izpētes veikšanai nepieciešams gan identificēt jūsu klientu, gan apstiprināt to identitāti. Tāpat pastāv arī papildus prasība savākt informāciju, kas ļauj jums izprast konkrēto darījuma attiecību būtību. Šim klienta izpētes līmenim vajadzētu sniegt jums pārliecību par to, ka jūs zināt, kas ir jūsu klients un to, ka jūsu pakalpojums vai produkts netiek izmantots kā naudas atmazgāšanas vai jebkādas citas kriminālas aktivitātes rīks.

Šajā gadījumā ir nepieciešams turpināt novērot savu klientu un uzraudzīt attiecības ar to. Ja, turpinoties jūsu attiecībām ar šo klientu, jebkurā brīdi kļūst pieejama papildu informācija, kas liek domāt, ka noteiktais klients vai produkts varētu būt saistāms ar augstāku risku nekā sākotnēji domāts, nekavējoties nepieciešams veikt klienta izpēti padziļinātākā līmenī.

Papildus informācija par klienta darījumu uzraudzību ir pieejama rakstā „Klienta darījumu uzraudzības process”.

Padziļinātā klienta izpēte (Enhanced Due Diligence)

Padziļinātā klienta izpēte ir nepieciešama gadījumos, kad klienta un produkta/pakalpojuma kombinācija ir uzskatāma par paaugstinātu risku. Šis augstākais klienta izpētes līmenis ir nepieciešams, lai samazinātu paaugstināto risku. Augsta riska situācija lielākoties rodas no paaugstinātas iespējas, ka pakalpojums vai produkts, ko jūs sniedzat savam klientam, varētu tikt izmantots naudas atmazgāšanai vai terorisma finansēšanai.

Pasākumu kopums, ko iekļauj padziļinātā klienta izpēte, būs atkarīgs no riska veida un nopietnības. Padziļināta klienta izpēte var izpausties dažādos veidos. Piemēram, kā papildus informācijas vākšana, lai apstiprinātu klienta identitāti vai ienākumu avotu vai varbūt kā negatīvo ziņu pārbaude medijos. Izpētei būtu jābūt relatīvai un samērīgai attiecībā pret identificēto riska līmeni un tai būtu jārada pārliecība, ka visi riski ir noskaidroti un pārbaudīti, un jebkādam riskam ir maza iespēja piepildīties.

Ir virkne situāciju, ko var uzskatīt par paaugstinātu risku, piemēram, gadījumi, kad jūs neidentificējat savu klientu klātienē vai kad darījumā ir iesaistīta politiski nozīmīgai personai pietuvināta persona. Augsta riska klienti nenozīmē to, ka šīs personas pilnīgi noteikti būs iesaistītas naudas atmazgāšanā vai citās kriminālās aktivitātēs, bet gan to, ka šīm personām ir paaugstināta iespējamība būt tajās iesaistītām.

Papildus informācija par padziļinātās izpētes veikšanu ir pieejama rakstā „Kur meklēt informāciju padziļinātajai klientu izpētei?”.

Vienkāršotā klienta izpēte (Simplified Due Diligence)

Vienkāršotā klienta izpēte ir zemākais klienta izpētes līmenis, ko iespējams veikt attiecībā uz katru atsevišķu klientu. Tas ir pieņemami situācijās, kad ir maza iespēja vai risks, ka jūsu pakalpojums vai klients varētu tikt iesaistīts naudas atmazgāšanā vai terorisma finansēšanā.

Ja esat pārliecināts par to, ka noteiktais klients, produkts vai pakalpojums atbilst vienkāršotās klienta izpētes kritērijiem, vienīgā prasība, kas uz jums attiecas, ir identificēt savu klientu. Kad vienkāršotā klienta izpēte ir paveikta, to nav nepieciešams turpināt ar klienta identitātes apstiprināšanu, kā tas būtu standarta vai padziļinātās klienta izpētes gadījumā. Tomēr konkrētās darījumu attiecības nepieciešams nepārtraukti novērot, lai pamanītu pazīmes, kas varētu radīt vajadzību pēc dziļākas klienta izpētes nākotnē.

Ir svarīgi ņemt vērā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (NILLTFN likums) 26.pantā noteiktos gadījumus, kad vienkāršotā klienta izpēte var tikt piemērota. Citos gadījumos, kuri neatbilst šeit uzskaitītajiem kritērijiem, vienkāršoto izpēti veikt nedrīkst.

Ja, turpinoties jūsu attiecībām ar šo klientu, jebkurā brīdi kļūst pieejama papildu informācija, kas liek domāt, ka noteiktais klients vai produkts varētu būt saistāms ar augstāku risku nekā sākotnēji domāts, nekavējoties nepieciešams veikt klienta izpēti padziļinātākā līmenī. Papildus informācija par klienta darījumu uzraudzību ir pieejama rakstā „Klienta darījumu uzraudzības process”.

Detalizētāku klienta izpētes procedūru salīdzinājumu skatīt šeit.

 

—————————————————————————————
Šajā rakstā minētais ir tikai un vienīgi raksta autoru personīgais viedoklis un lasītājam ir pienākums personīgi pieņemt lēmumus par savu rīcību. Šis raksts nepauž oficiālu viedokli vai rekomendācijas, jo katra situācija var atšķirties no rakstā minētajiem apstākļiem.