AML iekšējās kontroles sistēma – NILLTFN likuma prasību izpilde

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums (NILLTFN likums) paredz obligātu prasību likuma subjektiem izveidot iekšējās kontroles sistēmu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novēršanai. Ņemot vērā NILLTFN likuma 6.panta 2.daļā noteikto, iekšējās kontroles sistēma ir jāveido kā pasākumu kopums, kas ietver uz likuma prasību izpildes nodrošināšanu vērstas darbības, paredzot tam atbilstošus resursus un veicot darbinieku apmācību, lai pēc iespējas novērstu likuma subjekta iesaistīšanu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai terorisma finansēšanā.

No iepriekš minētā ir secināms, ka iekšējās kontroles sistēma nav tikai viens dokuments vai veidlapa, bet gan vesels pasākumu kopums, kas NILLTFN likuma subjektam ir jāizveido un jāievieš praksē. Tādējādi arī var atzīt, ka iekšējās kontroles sistēmā ir jābūt gan dokumentiem, kas nodrošina tās funkcionēšanu, gan arī likuma subjektam ir jāveic praktiskās darbības, kas nodrošina dokumentos noteikto prasību izpildi.

Tomēr, pirms iekšējās kontroles sistēmas izveidošanas, NILLTFN likuma 6.panta 1.daļa pieprasa likuma subjektiem veikt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējumu, lai noskaidrotu, novērtētu, izprastu un pārvaldītu savai darbībai un klientiem piemītošos noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riskus. Sekojoši, pamatojoties uz šo risku novērtējumu, tiek izveidota noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēma, tai skaitā izstrādājot un dokumentējot attiecīgās politikas un procedūras.

NILLTFN likuma prasību iekļaušana iekšējās kontroles sistēmas dokumentos

Visbiežāk NILLTFN likuma subjekti izveido vienotu dokumentu kopumu, kas kalpo kā instrukcija un vadlīnijas NILLTFN likuma un citu šajā jomā pieņemto normatīvo aktu izpildei. Normatīvie akti nenosaka precīzu instrukcijas saturu un tamdēļ likuma subjektam pašam ir pienākums izveidot tādu sabiedrības iekšienē lietojamu instrukciju, kas atbilst sabiedrības darbības modelim, atbilst normatīvo aktu prasībām un ir viegli piemērojama un saprotama sabiedrības darbiniekiem. Tomēr, lai iekšējās kontroles sistēmas pamatā esošajā instrukcijā tiktu aplūkoti būtiskākie NILLTFN likuma piemērošanas jautājumi, NILLTFN likuma 7.panta 1.daļa nosaka, ka šajā instrukcijā ir jāparedz vismaz:

  • klienta riska novērtēšanas kārtība;
  • klienta izpētes kārtība;
  • klienta darījumu uzraudzības kārtība;
  • neparastu un aizdomīgu darījumu atklāšanas kārtība;
  • kārtībā par ziņošanu Finanšu izlūkošanas dienestam;
  • dokumentu uzglabāšanas un iznīcināšanas kārtība;
  • darbinieku tiesības un pienākumi;
  • instrukcijas pārskatīšanas procedūras.

NILLTFN likuma 7.panta 1.daļa šos pamatkritērijus instrukcijas saturam skaidro daudz detalizētāk, tomēr, arī šī detalizētā skaidrojuma ietvaros, netiek aplūkoti visi tie jautājumi, kuriem ir jābūt obligāti paredzētiem iekšējās kontroles sistēmas pamatā esošajā instrukcijā. Tā, piemēram, NILLTFN likuma 18.pants paredz pienākumu noskaidro klienta patiesā labuma guvējus, savukārt NILLTFN likuma 25.pantā ir noteikta rīcība gadījumos, ja klients vai tā patiesais labuma guvējs ir politiski nozīmīga persona.

Likuma subjekts nevar paļauties uz likuma regulējumu šo situāciju risināšanai, jo, piemēram, NILLTFN likuma 25.panta 5.daļas 2.punkts paredz noteikt procedūru, kādā likuma subjekts pārliecināsies par to, ka darījuma attiecības ar politiski nozīmīgu personu pēc tam, kad šī persona atstājusi savu amatu, vairs nerada paaugstinātu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas risku. No vienas puses NILLTFN likums pieļauj turpināt pastiprinātu uzraudzību šāda klienta darījumiem, bet no otras puses likums pieļauj arī pārtraukt klienta darījumu pastiprināto uzraudzību, ja vien likuma subjekts ir noteicis kārtību kādā tas pārliecināsies par klienta radītajiem riskiem.

No šī piemēra vien jau ir secināms, ka iekšējās kontroles sistēmas darbību nodrošinošā instrukcija būs pilnvērtīga tikai tad, ja tajā būs noteikta rīcība visām situācijām, kur NILLTFN likums paredz tieši likuma subjekta rīcības brīvību lēmumu pieņemšanā.

Pilnvērtīgas iekšējās kontroles sistēmas izveide

Iekšējās kontroles sistēmas pamatā izveidotā instrukcija pilnvērtīgi var darboties ja tā satur ne tikai NILLTFN likuma 7.panta 1.daļā noteiktās obligātās prasības, bet arī dažādu dokumentu paraugus, kuri var būt tieši nepieciešami dažādu NILLTFN likumā un instrukcijā noteikto darbību izpildei. Tā, piemēram, instrukcijas darbība nav iedomājama bez klientu anketām, kuras ir ieteicams pielāgot darbam ar fiziskām personām, juridiskām personām un juridiskiem veidojumiem. Tāpat arī klienta risku novērtēšanas veidlapa un klienta padziļinātās izpētes veidlapa ir ikvienā iekšējās kontroles sistēmā ietilpstoši dokumenti. Tāpat arī apmācību reģistrācijas žurnāls un ziņojumu reģistrācijas žurnāls ir obligāti dokumenti, kuri noteikti NILLTFN likumā kā nepieciešami ikvienā iekšējās kontroles sistēmā. Papildus instrukcijā var iekļaut dažādus citus dokumentu paraugus, kuri var būt lietderīgi dažādās situācijās – dokumentu iznīcināšanas akts, informācijas pieprasījuma veidlapa no klienta, instrukcijas darbības shēmas utt.

Iekšējās kontroles sistēmas izveidi likumdevējs ir paredzējis NILLTFN likuma subjektiem. Līdz ar to arī komersanti un saimnieciskās darbības veicēji, kuriem NILLTFN likums paredz pienākumu izveidot iekšējās kontroles sistēmu, var šo pienākumu veikt paši vai arī uzticēt šo uzdevumu izpildi profesionāliem pakalpojumu sniedzējiem.

NILLTFN likuma prasību iekļaušana iekšējās kontroles sistēmas dokumentos, lai tie būtu ne tikai atbilstoši normatīvo aktu prasībām, bet arī saprotami un ērti lietojami, prasa ievērojamu darba un pūļu ieguldījumu. Doku.lv AML eksperti piedāvā sagatavot NILLTFN likuma prasību izpildei nepieciešamos iekšējās kontroles sistēmas dokumentus, lai pēc iespējas mazāk ietekmētu uzņēmuma ikdienas darbu un izvairītos no likuma pārkāpšanas riska.

 

—————————————————————————————
Šajā rakstā minētais ir tikai un vienīgi raksta autoru personīgais viedoklis un lasītājam ir pienākums personīgi pieņemt lēmumus par savu rīcību. Šis raksts nepauž oficiālu viedokli vai rekomendācijas, jo katra situācija var atšķirties no rakstā minētajiem apstākļiem.