VID sāk piemērot sankcijas par NILLTFN likuma prasību nepildīšanu

Ikviens būs dzirdējis plaši izskanējušo informāciju par soda naudām vairāku miljonu euro apmērā, ko Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ir piemērojusi kādai kredītiestādei par nepilnībām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmas darbībā, nepilnīgi veiktu klientu izpēti vai klientu risku izvērtēšanu utt. Tā, piemēram, 2018.gada 16.oktobrī FKTK piemēroja AS „LPB Bank” (agrāk Latvijas Pasta banka) soda naudu 2,2 miljonu euro apmērā par nepietiekami veiktu klientu izpēti un darījumu uzraudzību. Līdzīgi arī 2016.gadā FKTK piemēroja soda naudas 4 kredītiestādēm kopumā gandrīz 6 miljonu euro apmērā par dažādiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (NILLTFN likums) pārkāpumiem.

Savukārt par to, ka Valsts ieņēmumu dienests (VID) būtu piemērojis soda naudu par NILLTFN likuma prasību nepildīšanu, būs dzirdējis tikai retais. Lai gan VID ir noteikti pienākumi kontrolēt kā NILLTFN likuma prasības pilda ārpakalpojuma grāmatveži, juridisko pakalpojumu sniedzēji, nekustamo īpašumu aģenti, dārglietu tirgotāji, automašīnu tirgotāji un vesela virkne citu komersantu, plašsaziņas līdzekļos nav izskanējusi informācija par VID piemērotajiem sodiem tieši NILLTFN likuma kontrolē.

Tajā pat laikā NILLTFN likuma 78.panta 1.daļa paredz VID veselu virkni sankciju, kuras iespējams piemērot komersantiem, kuri nevēlas pildīt vai neizprot NILTFN likuma prasības – sākot no brīdinājuma un noteiktu pienākumu uzlikšanas, līdz pat darbības apturēšanai un soda naudai 1 miljona euro apmērā. Visbiežāk sankcijas tiek piemērotas ja likuma subjekts, pretēji NILLTFN likumā noteiktajam:

1) nav sniedzis uzraudzības un kontroles iestādēm paredzēto informāciju noteiktajā termiņā;

2) nav iecēlis vienu vai vairākus darbiniekus, kas ir tiesīgi pieņemt lēmumus un ir tieši atbildīgi par NILLTFN likuma prasību ievērošanu;

3) nav ieviesis iekšējās kontroles sistēmu;

4) nav veicis klienta izpēti, darījumu attiecību un darījumu uzraudzību;

5) nav nodrošinājis darbiniekiem apmācības;

6) nav ziņojis Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam par neparastu vai aizdomīgu finanšu darījumu.

VID tīmekļa vietnē arī tiek publicēta informācija par komersantiem, kuriem VID ir piemērojis šīs sankcijas (pieejams šeit). Lai pasargātu sev piederošo uzņēmumu no administratīvu sankciju piemērošanas, kuras var būt ne tikai finansiāli nepatīkamas, bet arī pat iznīcinošas, komersantu valdes locekļiem jau savlaicīgi vajadzētu rūpēties par to lai ieviestu uzņēmumā NILLTFN likuma prasībām atbilstošu iekšējās kontroles sistēmu.

Jānorāda, ka 2019.gada 1.maijā stāsies spēkā grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā (Sankciju likums), kas pieprasīs komersantiem veikt starptautisko un nacionālo sankciju riska novērtējumu, lai noskaidrotu, novērtētu, izprastu un pārvaldītu savai darbībai vai klientiem piemītošo starptautisko un nacionālo sankciju riskus. Ja šīs prasības netiks pildītas, tad VID un citām likumā noteiktajām kontroles iestādēm būs tiesības piemērot NILLTFN likumā noteiktajām sankcijām līdzvērtīgas sankcijas – sākot no brīdinājuma un noteiktu pienākumu uzlikšanas, līdz pat darbības apturēšanai un soda naudai 1 miljona euro apmērā.

Pilnīgas AML dokumentācijas sagatavošana, kas ievēro ne tikai NILLTFN likuma prasības, bet arī ir ērti lietojama un saprotama, ir sarežģīts process, kas pieprasa pieredzējušu AML ekspertu iesaisti. Doku.lv AML eksperti ar vairāku gadu pieredzi juridiskās palīdzības sniegšanā AML jautājumos un iekšējās kontroles sistēmu dokumentu izstrādē piedāvā iekšējās kontroles sistēmas dokumenti izstrādi, kas atbilst ne tikai NILLTFN likuma, bet arī Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma un likuma “Par nodokļiem un nodevām” prasībām.

 

—————————————————————————————
Šajā rakstā minētais ir tikai un vienīgi raksta autoru personīgais viedoklis un lasītājam ir pienākums personīgi pieņemt lēmumus par savu rīcību. Šis raksts nepauž oficiālu viedokli vai rekomendācijas, jo katra situācija var atšķirties no rakstā minētajiem apstākļiem.