Vai klienta anketas aizpildīšanas prasības atbilst fizisko personu datu aizsardzības prasībām?

Aizpildīta klientu anketa satur ievērojamu daudzumu ar dažādiem fizisko personu datiem. Tā, piemēram, klientu anketās tiek norādīti ne tikai klientu pārstāvju dati un kontaktinformācija, bet arī dati par to patiesā labuma guvējiem un šo personu saistību ar politiski nozīmīgām personām. Tamdēļ ir pašsaprotamas atsevišķu personu bažas par to vai visu šo datu iegūšanai un apstrādei ir likumīgs pamats.

Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) un Fizisko personu datu apstrādes likuma prasībām ikvienai fiziskās personas datu apstrādei ir jānotiek atbilstoši kādam leģitīmam mērķim, kura dēļ ir nepieciešams iegūt un apstrādāt fiziskās personas datus. Fizisko personu datu apstrādes leģitīmais mērķis ir noteikts NILLTFN likumā un tas ir novērst nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu. Tamdēļ klientu anketas aizpildīšanai ir likumā noteikts leģitīms mērķis, bet iegūtos fizisko personu datus nedrīkst izmantot veidā, kas neatbilst minētajiem mērķiem, tajā skaitā arī komerciāliem mērķiem.

Strīdus gadījumā komersantam ir pienākums norādīt klientam vai tā pārstāvim, ka visa saņemtā informācija ir konfidenciāla un tai nevarēs piekļūt neviena trešā persona, izņemot NILLTFN likumā noteiktās uzraudzības un kontroles iestādes, to likumā noteikto funkciju veikšanai. Tāpat ir nepieciešams informēt klientu, ka atteikšanās sniegt šo informāciju būs par pamatu atteikties veikt darījumus ar šo klientu.

Leave a comment