Kas ir patiesā labuma guvējs?

Patiesā labuma guvējs ir fiziskā persona:

   • kuras īpašumā vai tiešā vai netiešā kontrolē ir vismaz 25% no komersanta pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju kopskaita, vai kura citādā veidā kontrolē komersanta darbību;
   • kurai tiešā vai netiešā veidā ir tiesības uz īpašumu, vai kuras tiešā vai netiešā kontrolē ir vismaz 25% no juridiska veidojuma, kas nav komersants. Par patieso labuma guvēju nodibinājumam uzskatāma persona vai personu grupa, kuras labā ir izveidots nodibinājums. Par patieso labuma guvēju politiskajai partijai, biedrībai un kooperatīvajai sabiedrībai uzskatāma attiecīgā politiskā partija, biedrība vai kooperatīvā sabiedrība;
   • kuras labā vai interesēs tiek nodibinātas darījuma attiecības;
   • kuras labā vai interesēs tiek veikts atsevišķs darījums, nenodibinot darījuma attiecības.

Ir īpaši jāuzsver, ka patiesais labuma guvējs vienmēr ir fiziskā persona, kuras interesēs darbojas cita fiziskā persona, vai arī kurai pieder vai kuras interesēs ir izveidota vai darbojas konkrētā juridiskā persona, vai kura tiešā vai netiešā veidā īsteno kontroli pār juridisko personu.

Patiesā labuma guvēja būtiska pazīme ir tā, ka tas var pārsniegt likumīgās īpašumtiesības un kontroli juridiskajā personā. Tamdēļ patiesā labuma guvēja noskaidrošanai ir būtiski noskaidrot tieši to fizisko personu, kurai patiesībā pieder juridiskā persona, un, kura izmanto juridiskās personas augstākās vadības pilnvaras vai juridiskās personas aktīvus, reāli veic kontroli pār juridisko personu, neatkarīgi no tā, vai persona ieņem oficiālu amatu juridiskajā personā, vai nē.

Leave a comment