Kas ir noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija?

Ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju tiek saprasta tādu darbību veikšana, kā rezultātā noziedzīga nodarījuma rezultātā iegūtie finanšu līdzekļi vai citas materiālās vērtības, mainot to īpašniekus, fiktīvā veidā tiek padarītas par it kā legālā ceļā iegūtiem.

Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu ir uzskatāma:

  • šādu līdzekļu pārvēršana citās vērtībās vai to izcelsmes, piederības mainīšana, lai maskētu vai slēptu to izcelsmi;
  • šādu līdzekļu atrašanās vietas, izvietojuma, kustības, patiesās izcelsmes vai piederības mainīšana;
  • šādu līdzekļu iegūšana īpašumā, valdījumā vai lietošanā;
  • līdzdalība jebkurā no minētajām darbībām.

Tajā skaitā par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju ir atzīstamas arī iepriekš minētās darbības, kad persona apzināti pieļāva, ka līdzekļi ir noziedzīgi iegūti. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija par tādu atzīstama arī tad, ja Krimināllikumā paredzētais noziedzīgais nodarījums, kura rezultātā tieši vai netieši ir iegūti šādi līdzekļi, ticis izdarīts ārpus Latvijas Republikas teritorijas un noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas vietā par to ir paredzēta kriminālatbildība.

Leave a comment