Kas ir noziedzīgi iegūti līdzekļi?

Atbilstoši NILLTFN likuma nosacījumiem, par noziedzīgiem līdzekļiem ir atzīstami visi tieši vai netieši noziedzīga nodarījuma rezultātā iegūti līdzekļi, tajā skaitā gan jebkāda noziedzīgā ceļā iegūta manta, gan arī jebkādi finanšu līdzekļi.

Parasti ar noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem tiek saprasti tādi finanšu līdzekļi un materiālās vērtības, kuras iegūtas narkotisko vielu tirdzniecības, ieroču tirdzniecības, kontrabandas, krāpšanas, izspiešanas, kontrabandas un citu noziedzīgu darbību rezultātā. Tomēr šā brīža normatīvais regulējums vairs neparedz nodalīt atsevišķus noziegumus, kuru rezultātā rodas noziedzīgi iegūti līdzekļi, tā vietā vispārīgi paredzot, ka jebkura noziedzīga nodarījuma rezultātā var rasties noziedzīgi iegūti līdzekļi. Līdzekļi par noziedzīgi iegūtiem atzīstami Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā, tomēr noziedzīgi iegūti līdzekļi par tādiem ir atzīstami neatkarīgi no tā, vai konstatēts, konkrēti no kura noziedzīgā nodarījuma līdzekļi ir iegūti.

Par noziedzīgi iegūtiem uzskatāmi arī tādi līdzekļi, kuri pieder personai vai kurus tieši vai netieši kontrolē persona:

1) kas tiek turētas aizdomās par iesaistīšanos teroristiskās darbībās vai darbībās ar masveida iznīcināšanas ieročiem;

2) kura ir iekļauta starptautisko un nacionālo sankciju sarakstos saistībā ar iesaistīšanos teroristiskās darbībās vai darbībās ar masveida iznīcināšanas ieročiem;

3) par kuru tiesībsargājošajām iestādēm ir informācija šīs personas saistību ar terorismu.

Leave a comment