Kas ir juridiska veidojuma dibināšanas un darbības nodrošināšanas pakalpojumu sniedzējs?

Juridiska veidojuma dibināšanas un darbības nodrošināšanas pakalpojumu sniedzējs ir juridiskā vai fiziskā persona, kurai ir darījuma attiecības ar klientu un kura sniedz šādus pakalpojumus:

a) palīdz dibināt juridisku veidojumu, tajā skaitā sagatavojot komercsabiedrību dibināšanas dokumentus un iesniedzot tos Uzņēmumu reģistrā, kā arī konsultējot par šiem jautājumiem,

b) pilda komersanta vai cita juridiska veidojuma direktora, sekretāra vai personālsabiedrības biedra pienākumus, kā arī veic citus līdzīgus pienākumus vai nodrošina, ka tos pilda cita persona,

c) nodrošina juridisku veidojumu ar juridisko adresi, adresi pasta sūtījumu saņemšanai, darījuma norises vietas adresi, kā arī sniedz citus līdzīgus pakalpojumus,

d) pilda uzticības personas pienākumus saskaņā ar tiešu pilnvarojumu vai līdzīgu juridisku dokumentu vai nodrošina, ka šos pienākumus pilda cita persona,

e) pārstāv tādas komercsabiedrības akcionāru vai dalībnieku, kuras finanšu instrumenti nav iekļauti regulētā tirgū un uz kuru attiecas informācijas atklāšanas prasības saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem vai tiem līdzvērtīgiem starptautiskiem standartiem, vai nodrošina, ka šo darbību veic cita persona.

Ar šo tiek saprasta arī tāda persona, kura:

   • sagatavo dokumentus to iesniegšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā;
   • izsniedz atļaujas juridisko adrešu reģistrācijai sev piederošā īpašumā;
   • pilda valdes locekļa pienākumus uz vienošanās pamata, lai nodrošinātu sabiedrības reģistrāciju komercreģistrā;
   • kļūst par sabiedrības dalībnieku uz vienošanās pamata, lai nodrošinātu sabiedrības reģistrāciju komercreģistrā;
   • veic cita veida pienākumus uz vienošanās pamata, lai nodrošinātu sabiedrības reģistrāciju komercreģistrā.

Leave a comment