Kas ir AML likums?

Ar AML likumu Latvijas Republikā tiek saprasts Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums. Citās valstīs ar šiem vārdiem tiek saprasts tās valsts attiecīgais normatīvais akts, kas regulē to pasākumu kopumu, kas veicams lai nepieļautu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu.

Eiropas Savienības ietvaros AML jautājumus regulē ar direktīvu palīdzību. Šobrīd spēkā esoša ir IV AML direktīva jeb 2015. gada 20. maija Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 684/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK. Šīs direktīvas prasības ir ietvertas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā.

Leave a comment