Kā jāveic risku novērtējums?

Normatīvie akti neparedz precīzus risku novērtējuma kritērijus kritērijus, tāpēc katram komersantam un saimnieciskās darbības veicējam ir jānosaka klientu risku kritēriji atbilstoši klientu profilam un saimnieciskās darbības nozarei.

Tajā pat laikā NILLTFN likums paredz pienākumu, veicot risku novērtējumu un veidojot iekšējās kontroles sistēmu, ņemt vērā:

1) riskus, kurus identificējusi Eiropas Komisija Eiropas Savienības risku novērtējumā;

2) riskus, kuri identificēti nacionālajā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtēšanas ziņojumā;

3) citus attiecīgā likuma subjekta darbībai raksturīgus riskus.

Leave a comment