Eiropas Savienības tiesību akti

Brīva preču un kapitāla kustība ir viens no Eiropas Savienības (ES) darbības pamatmērķiem. Tajā pat laikā nelikumīgas naudas plūsma var kaitēt finanšu sektora stabilitātei un reputācijai, kā arī apdraudēt ES iekšējo tirgu un starptautisko attīstību. Līdz ar to arī nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, terorisma finansēšana un organizētā noziedzība tiek apkarota arī ES līmenī.

ES Padomes Direktīvā 91/308/EEK (4) ir definēta nelegāli iegūtu līdzekļu legalizēšana attiecībā uz noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar narkotiku tirdzniecību, un saistības ir noteiktas tikai finanšu sektoram. Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/97/EK (5) tika paplašināta Direktīvas 91/308/EEK darbības joma gan attiecībā uz aptvertajiem noziegumiem, gan attiecībā uz aptvertajām profesijām un darbībām. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2005/60/EK (6) un Komisijas Direktīvā 2006/70/EK (7) noteica sīkāk izstrādātas prasības attiecībā uz klientu identifikāciju un pārbaudi, situācijām, kurās augstāks nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas risks var būt par pamatojumu pastiprinātiem pasākumiem, kā arī situācijām, kurās samazināts risks var būt par pamatojumu mazāk stingrai kontrolei.

Šobrīd spēkā ir ceturtā (IV) ES AML direktīva (AMLD 4) jeb Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/849 (2015. gada 20. maijs) par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 684/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK. Ar šo direktīvu, kas stājās spēkā 2017.gada 26.jūnijā un kuras prasības NILLTFN likumā tiek iekļautas gan ar 2017.gada 26.oktobra likuma grozījumiem (stājās spēkā 2017.gada 9.novembrī), gan arī ar 2019.gada 13.jūnija likuma grozījumiem, tika noteiktas papildus prasības klientu identificēšanai, patiesā labuma guvēju noteikšanai un politiski nozīmīgu personu pārbaudei, kā arī citas prasības.

Leave a comment