Fizisko personu datu apstrāde – AML dokumentu sagatavošana

Aizpildīta klientu anketa satur ievērojamu daudzumu ar dažādiem fizisko personu datiem. Tā, piemēram, klientu anketās tiek norādīti ne tikai klientu pārstāvju dati un kontaktinformācija, bet arī dati par to patiesā labuma guvējiem un šo personu saistību ar politiski nozīmīgām personām. Tamdēļ ir pašsaprotamas atsevišķu personu bažas par to vai visu šo datu iegūšanai un apstrādei ir likumīgs pamats.

Klienta identifikācijas procedūrā noskaidrojamā informācija

Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) un Fizisko personu datu apstrādes likuma prasībām ikvienai fiziskās personas datu apstrādei ir jānotiek atbilstoši kādam leģitīmam mērķim, kura dēļ ir nepieciešams iegūt un apstrādāt fiziskās personas datus. Fizisko personu datu apstrādes leģitīmais mērķis ir noteikts NILLTFN likumā un tas ir novērst nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu. Tamdēļ klientu anketas aizpildīšanai ir likumā noteikts leģitīms mērķis, bet iegūtos fizisko personu datus nedrīkst izmantot veidā, kas neatbilst minētajiem mērķiem, tajā skaitā arī komerciāliem mērķiem.

Strīdus gadījumā komersantam ir pienākums norādīt klientam vai tā pārstāvim, ka visa saņemtā informācija ir konfidenciāla un tai nevarēs piekļūt neviena trešā persona, izņemot NILLTFN likumā noteiktās uzraudzības un kontroles iestādes, to likumā noteikto funkciju veikšanai. Tāpat ir nepieciešams informēt klientu, ka atteikšanās sniegt šo informāciju būs par pamatu atteikties veikt darījumus ar šo klientu.

Svarīgi ir ne tikai nodrošināt klienta datu savākšanu un uzglabāšanu, bet arī to iznīcināšanu pēc to glabāšanas termiņa beigām. Par dokumentu iznīcināšanu ir nepieciešams sastādīt aktu un pielietot tādu dokumentu iznīcināšanas metodi, kas nodrošina 100% konfidencialitāti.

Klienta datu apstrāde

Datu apstrāde tiek veikta atbilstoši šādai kārtībai:

 

 

—————————————————————————————
Šajā rakstā minētais ir tikai un vienīgi raksta autoru personīgais viedoklis un lasītājam ir pienākums personīgi pieņemt lēmumus par savu rīcību. Šis raksts nepauž oficiālu viedokli vai rekomendācijas, jo katra situācija var atšķirties no rakstā minētajiem apstākļiem.