Grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā

Grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā

Lai risinātu Eiropas Padomes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu novērtēšanas ekspertu komitejas jeb “Moneyval” konstatētos trūkumus normatīvajos aktos, 2019.gada 13.jūnijā Saeima pieņēma grozījumus Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā (Sankciju likums). Līdztekus grozījumiem Sankciju likumā, Ministru kabinets 2019.gada 9.jūlijā pieņēma noteikumus Nr.327 „Starptautisko un nacionālo sankciju ierosināšanas un izpildes kārtība”, kuri aizstāj 2016.gada 15.jūlija noteikumus Nr.468., nosakot starptautisko sankciju ierosināšanas un izpildes kārtību.

OFAC sankcijas

OFAC sankcijas

Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma (Sankciju likums) 1.panta 1.punktā ir noteikti vairāki starptautisko sankciju piemērotāji (ANO, Eiropas Savienība), kuru noteiktās sankcijas ir obligāti izpildāmas un saistošas visām personām. Tajā pat laikā neskaidrības rada Sankciju likuma 2.panta 1.daļa, kas papildus jau…

Klienta identifikācijas un izpētes obligātie nosacījumi Sankciju likuma izpildei

Klienta identifikācijas un izpētes obligātie nosacījumi Sankciju likuma izpildei

2019.gada 1.maijā stāsies spēkā grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā (Sankciju likums), kas pieprasīs komersantiem veikt starptautisko un nacionālo sankciju riska novērtējumu, lai noskaidrotu, novērtētu, izprastu un pārvaldītu savai darbībai vai klientiem piemītošo starptautisko un nacionālo sankciju riskus.

Starptautiskās sankcijas – kā neapjukt to piemērošanā uzņēmuma ikdienas darbā?

Starptautiskās sankcijas – kā neapjukt to piemērošanā uzņēmuma ikdienas darbā?

Sankciju piemērotāji Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) Drošības padomes Statūtu 7. nodaļa nosaka juridisko pamatojumu ANO Drošības padomes sankciju ieviešanai, savukārt Līguma par Eiropas Savienību 29.pants un līguma par Eiropas Savienības darbību 215.pants paredz juridisko pamatojumu Eiropas Savienības (ES) sankciju ieviešanai.…

Iekšējās kontroles sistēmas izstrāde komersantiem – ko der zināt un kā sagatavoties Sankciju likuma prasībām, kuras stāsies spēkā 2019. gada 1. maijā?

Iekšējās kontroles sistēmas izstrāde komersantiem – ko der zināt un kā sagatavoties Sankciju likuma prasībām, kuras stāsies spēkā 2019. gada 1. maijā?

2019. gada 1. maijā stāsies spēkā Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma (turpmāk – Sankciju likums) normas, kas nosaka sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas izveides nepieciešamību komersantiem. Attiecīgie grozījumi Sankciju likuma, kurus Saeima atbalstīja 2018. gada 21. jūnijā, nosaka, ka tiem komersantiem, kuriem jau šobrīd Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums pieprasa izveidot AML/CFT iekšējās kontroles sistēmu (noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana), būs pienākums pildīt arī Sankciju likuma prasības, izstrādājot arī sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmu.