Sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma komersantiem – kādos gadījumos veicams starptautisko un nacionālo sankciju riska novērtējumus

Sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma komersantiem – kādos gadījumos veicams starptautisko un nacionālo sankciju riska novērtējumus

2019.gada 1.maijā spēkā stājās grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā (Sankciju likums), kas pieprasīja atsevišķām komersantu grupām veikt starptautisko un nacionālo sankciju riska novērtējumu, izstrādājot sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmu. Tajā pat laikā Sankciju likuma 2.panta 2.daļa paredz, ka Sankciju likums attiecas uz visām personām, un tām ir pienākums ievērot un izpildīt starptautiskās un nacionālās sankcijas. Attiecīgi sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas izstrāde ir rekomendējama arī citām komersantu grupām, lai noskaidrotu, novērtētu un pārvaldītu savai darbībai vai klientiem piemītošo starptautisko un nacionālo sankciju riskus, tādējādi izvairoties no soda par starptautisko organizāciju un Latvijas Republikas noteikto sankciju pārkāpšanu.

Grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā

Grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā

Lai risinātu Eiropas Padomes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu novērtēšanas ekspertu komitejas jeb “Moneyval” konstatētos trūkumus normatīvajos aktos, 2019.gada 13.jūnijā Saeima pieņēma grozījumus Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā (Sankciju likums). Līdztekus grozījumiem Sankciju likumā, Ministru kabinets 2019.gada 9.jūlijā pieņēma noteikumus Nr.327 „Starptautisko un nacionālo sankciju ierosināšanas un izpildes kārtība”, kuri aizstāj 2016.gada 15.jūlija noteikumus Nr.468., nosakot starptautisko sankciju ierosināšanas un izpildes kārtību.

Sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma

Sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma

Sankciju likuma prasība

2019. gada 1. maijā spēkā stājās 2018. gada 21. jūnijā pieņemtie grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā (Sankciju likums), kas pieprasa komersantiem veikt starptautisko un nacionālo sankciju riska novērtējumu, lai noskaidrotu, novērtētu, izprastu un pārvaldītu savai darbībai vai klientiem piemītošo starptautisko un nacionālo sankciju riskus.

OFAC sankcijas

OFAC sankcijas

Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma (Sankciju likums) 1.panta 1.punktā ir noteikti vairāki starptautisko sankciju piemērotāji (ANO, Eiropas Savienība), kuru noteiktās sankcijas ir obligāti izpildāmas un saistošas visām personām. Tajā pat laikā neskaidrības rada Sankciju likuma 2.panta 1.daļa, kas papildus jau…

Klienta identifikācijas un izpētes obligātie nosacījumi Sankciju likuma izpildei

Klienta identifikācijas un izpētes obligātie nosacījumi Sankciju likuma izpildei

2019.gada 1.maijā stāsies spēkā grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā (Sankciju likums), kas pieprasīs komersantiem veikt starptautisko un nacionālo sankciju riska novērtējumu, lai noskaidrotu, novērtētu, izprastu un pārvaldītu savai darbībai vai klientiem piemītošo starptautisko un nacionālo sankciju riskus.

Starptautiskās sankcijas – kā neapjukt to piemērošanā uzņēmuma ikdienas darbā?

Starptautiskās sankcijas – kā neapjukt to piemērošanā uzņēmuma ikdienas darbā?

Sankciju piemērotāji Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) Drošības padomes Statūtu 7. nodaļa nosaka juridisko pamatojumu ANO Drošības padomes sankciju ieviešanai, savukārt Līguma par Eiropas Savienību 29.pants un līguma par Eiropas Savienības darbību 215.pants paredz juridisko pamatojumu Eiropas Savienības (ES) sankciju ieviešanai.…