AML dokumentu sagatavošana un ieviešana praksē – kam pievērst uzmanību 2020. gadā?

Kam pievērst uzmanību, sagatavojot un praksē ieviešot AML dokumentus – iekšējās kontroles sistēmu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (NILLTFN likums) prasību izpildei, 2020. gadā? Nozīmīgākās izmaiņas, kuras ietekmēs iekšējās kontroles sistēmu sagatavošana, ir  2019.gada 13.jūnijā Saeimas pieņemtie grozījumi NILLTPFN likumā, 2019.gada 27.augustā Ministru kabineta pieņemtie noteikumi Nr.407 „Noteikumi par sliekšņa deklarācijas iesniegšanas kārtību un saturu” un Nr.408 „Noteikumi par kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem”, kā arī 2020. gada februārī gaidāmais Moneyval ekspertu ziņojums par Latvijas progresu cīņā ar naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu.

Sliekšņa deklarācijas iesniegšana NILLTPFN likuma subjektiem

2019.gada 17.decembrī, stājoties spēkā  Ministru kabineta noteikumiem Nr.407 „Noteikumi par sliekšņa deklarācijas iesniegšanas kārtību un saturu” un Nr.408 „Noteikumi par kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem”, tika mainīta līdzšinējā ziņošanas kārtība Finanšu izlūkošanas dienestam (FID). Attiecīgi, konstatējot konkrētas Ministru kabineta noteikumos Nr.407 „Noteikumi par sliekšņa deklarācijas iesniegšanas kārtību un saturu” klienta rīcības pazīmes, piemēram, pakalpojumu nodrošināšana, kas saistīti ar skaidras naudas darījumiem vai pārrobežu maksājumiem, NILLTPFN likuma subjektam ir pienākums iesniegt sliekšņa deklarāciju ne vēlāk kā nākamās kalendārās nedēļas laikā, norādot iepriekšējās nedēļas laikā konstatētos darījumus. Ar detalizētu sliekšņa deklarācijas iesniegšanas pazīmju uzskaitījumu varat iepazīties doku.lv sagatavotajā rakstā “Jaunā ziņošanas kārtība Finanšu izlūkošanas dienestam”.

Sliekšņa deklarāciju NILLTPFN likuma subjekti iesniedz FID tīmekļa vietnē, izmantojot e-pakalpojumu “Informācijas sniegšana par aizdomīgiem darījumiem un sliekšņa deklarācijām”.

Ziņošana par aizdomīgiem darījumiem

Ar pazīmju definēšanu sliekšņa deklarācijas iesniegšanai, normatīvajos aktos svītrotas pazīmes ziņojumu sniegšanai par neparastajiem darījumiem. Attiecīgi NILLTPFN likuma subjektiem tiek saglabāts pienākums ziņot par aizdomīgiem darījumiem, taču tiem tiek piešķirta zināma rīcības brīvība attiecībā pret pazīmju noteikšanu, kuras ir pamatā ziņojuma sniegšanai, jo likumdevējs nav noteicis pazīmju kopumu, kuras konstatējot ziņojumus FID būtu jāsniedz. Kā rīkoties likuma subjektiem, lai izpildītu NILLTPFN likuma prasības attiecībā uz ziņošanas pienākumu FID? NILLTPFN likuma subjektiem ieteicams regulāri ielūkoties FID tīmekļa vietnē, lai iepazītos ar metodiskajiem materiāliem par ziņojumu sniegšanu, kā arī izveidot personalizētu pazīmju sarakstu, lai spētu operatīvi reaģētu uz klientu veiktajām darbībām.

Moneyval ekspertu ziņojums 2020. gada februārī

2018. gada Eiropas Padomes ekspertu komiteja naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršanā piešķīra kritisku vērtējumu par Latvijas institūciju spējām novērst naudas atmazgāšanu un ierobežot masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas finansētājus, nosakot pastiprinātas kontroles režīmu. 2020. gada februārī FATF klātienes sēdē tiks vērtēts Latvijas progress cīņā ar naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu. Attiecīgi Moneywall vērtējums būtiski ietekmēs ne tikai jaunas procedūras naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršanas uzlabošanai, bet arī, nekonstatējot uzlabojumus, Latvija var nonākt tā dēvētajā pelēkajā sarakstā.

 

—————————————————————————————
Šajā rakstā minētais ir tikai un vienīgi raksta autoru personīgais viedoklis un lasītājam ir pienākums personīgi pieņemt lēmumus par savu rīcību. Šis raksts nepauž oficiālu viedokli vai rekomendācijas, jo katra situācija var atšķirties no rakstā minētajiem apstākļiem.